Skip to content

Werkgroep Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer is vanouds core business van Den Hâneker. Een belangrijke reden om Den Hâneker op te richten, was om vanuit de streek zelf invulling te geven aan het verbeteren van natuur en landschap. De overheid wilde namelijk natuur en landschap een boost geven door een aantal waardevolle agrarische gebieden om te vormen naar statische natuurgebieden. Den Hâneker vond dat dit anders kon worden vormgegeven, waarbij de agrarische sector een belangrijke rol ging spelen in het behalen van de natuur- en landschapsdoelen. Tot blijdschap van alle betrokkenen mocht Den Hâneker gaan pionieren met agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Vanaf het eerste uur hebben boeren en burgers hier met enthousiasme aan samengewerkt.

WEIDEVOGELBEHEER EN BOTANISCH BEHEER
Werkgroep agrarische natuurbeheer zorgde voor de uitvoering van weidevogelbeheer en botanisch beheer. Het doel van het weidevogelbeheer was om het leefgebied van weidevogels te beschermen, inclusief de bescherming van nesten en kuikens. Botanisch beheer legde zich meer toe op het beschermen van bijzondere flora in slootkanten en de kruidenrijkdom van het grasland. Dit is weer belangrijk voor de overlevingskansen van weidevogelkuikens. Ook landschapsbeheer zoals onderhoud van hakhout/grienden en knotwilgstructuren hoorde bij het takenpakket van de werkgroep. In de eerste jaren zijn er met resultaatbeloning mooie resultaten bereikt. Dit alles werd gefinancierd door de overheid.

COLLECTIEF ALBLASSERWAARD VIJFHEERENLANDEN
Later werd agrarisch natuur- en landschapsbeheer over heel Nederland verspreid. Dat was op zich fantastisch, maar het betekende ook dat Den Hâneker zijn pioniersrol moest aanpassen. Er kwamen meer regels en controles door de overheid. In deze jaren is er een samenwerking ontstaan tussen Rentmeester Benschop en Den Hâneker, waaruit het Collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ontstond. Veel uitvoerende werkzaamheden worden nu door het Collectief gedaan, zoals weidevogel-, botanisch- en landschapsbeheer. Maar de rol van de werkgroep agrarisch natuurbeheer is zeker niet uitgespeeld.

Dankzij de inspanning van onder andere Den Hâneker heeft onze streek meer kleur gekregen. Als werkgroep zullen we ons blijven inzetten voor het vergroten van de biodiversiteit in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
– Ad van Rees (werkgroep Agrarisch Natuurbeheer)

INNOVATIES IN DE LANBOUW
Werkgroep agrarisch natuurbeheer richt zich tegenwoordig meer en meer op innovaties in de landbouw met als doel de biodiversiteit en de kwaliteiten van het landschap op peil te houden. Men kan eigenlijk zeggen dat de pioniersrol weer terug is. Zo heeft de werkgroep gezorgd voor de introductie van een weidevogeldrone. Inmiddels wordt deze drone door het Collectief gebruikt voor de opsporing van weidevogelnesten.

Daarnaast heeft de werkgroep diverse projecten op poten gezet. Een mooi voorbeeld is het project Agrarische bedrijven in het groen, waarbij met behulp van provinciegelden erven van agrarische bedrijven worden aangekleed met landschapselementen zoals hoogstamfruitbomen en knotwilgen.

Inpassing van kringlooplandbouw, waarbij bodemleven en bodemvruchtbaarheid centraal staan, is ook een belangrijke speerpunt van de werkgroep.

Er liggen nog genoeg uitdagingen te wachten voor de werkgroep. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie. Maar ook thema’s als bodemdaling en grondgebonden landbouw worden door de werkgroep besproken.

De werkgroep wordt momenteel gevormd door Karel Rietveld, Gertjan Kool, Simon Kortleve, Dirk Rietveld, Gijsbert Pellikaan, Marcel Benschop, Roel Wigman, Rokus Lakerveld en Ad van Rees.

Projecten

Kringlooplandbouw

Met kringlooplandbouw als onderdeel van natuurinclusieve landbouw kunnen grote stappen worden gezet in de verduurzaming van de (melk)veehouderij door de band tussen natuur en landbouw te versterken.


Agrarische bedrijven in het groen

Als Den Hâneker zijn we al geruime tijd bezig met het project Agrarische Bedrijven in het Groen.  Een goede erfbeplanting zorgt er voor dat de boerderij met de stallen in het landschap is ingepast door inheemse bomen en struiken te planten.

Boer zoekt vleermuis

Met het project ‘Boer zoekt vleermuis‘ willen we de vleermuis meer kansen bieden. In samenwerking met CLM en de Zoogdiervereniging zorgen we voor meer verblijfplaatsen op boerderijen. Goed voor de boer, goed voor de biodiversiteit.


Erfvogelproject

In het najaar van 2014 is Den Hâneker gestart met het project ‘Adopteer een erfvogel’. Door middel van dit project konden mensen uit de streek nestkasten, fruitbomen e.d. bij agrariërs/erfbezitters adopteren. Met behulp van deze adopties werd de bescherming van erfvogels gefinancierd en gestimuleerd.

Natuur op je erf

Een groen erf is belangrijk voor planten, dieren en jouw eigen leefomgeving. Het maakt de streek aantrekkelijk. Je kunt streekeigen bomen en struiken of een bloemenzaadmengsel bestellen via de webwinkel. Alle erfbezitters kunnen meedoen: agrariërs en burgers, in het buitengebied en in de dorpskernen.

Het Collectief

Het Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, richt zich volgens de statuten op agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de ruimste zin van het woord. Het betreft met name weidevogelbeheer, maar ook botanisch beheer, landschapsbeheer en waterbeheer. En eventueel gebiedsontwikkeling.

De coöperatie, opgericht op 17 april 2015, beslaat het werkgebied van Stichting Subsidiestelsel Natuur en Landschap Benschop en Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Alblasserwaard en Vijfheerenlanden ‘Den Hâneker’.

Aanleiding voor de oprichting van het collectief was de komst van een nieuw stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Om de resultaten te verbeteren en de kosten te verlagen, vormen collectieven (groepen boeren/beheerders) per 1 januari 2016 het hart van het nieuwe stelsel.

De organisatie van het collectief bestaat uit het bestuur en de operationele organisatie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het hele proces rondom de coördinatie en uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Meer weten? Check: Collectief A/V

In onderstaande factsheet wordt duidelijk wat wij als Den Hâneker i.s.m. Benschop Rentmeesters (Collectief) aan Agrarisch natuur- en landschapsonderhoud doen in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden:

Brochure Den Hâneker: Geef erfvogels een kans op uw erf!
Een praktische folder met kansrijke beschermingsmaatregelen die toepasbaar zijn op elk willekeurig erf.

 

Back To Top
Lid worden