Werkgroepen

Agrarisch natuurbeheer

De werkgroep Agrarisch Natuur draagt zorg voor weidevogelbeheer, botanisch beheer en bijvoorbeeld foerageergebieden voor overwinterende ganzen.

Plattelands toerisme

Onder plattelandstoerisme verstaat de vereniging alle kleinschalige toeristische en recreatieve activiteiten op het platteland.

Streekproducten

In het prachtige landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vindt u nog een aantal boeren die op ambachtelijke en streekeigen wijze producten produceren.

Educatie

De werkgroep Educatie probeert aanschouwelijk te maken hoe mooi de streek is en wat er gedaan moet worden om het mooi te houden!

Duurzame landbouw

Ongeveer 300 actieve agrariërs leveren een bijdrage aan natuur en landschap. Belangrijkste onderwerpen: Weidevogelbeheer, botanisch beheer, ganzenfourageer-gebieden, particulier natuurbeheer.

Lid worden