Werkgroepen

Agrarisch natuurbeheer

De werkgroep Agrarisch Natuur draagt zorg voor weidevogelbeheer, botanisch beheer en bijvoorbeeld foerageergebieden voor overwinterende ganzen.

Educatie

De werkgroep Educatie wil leerlingen en beginnende studenten laten genieten van wat er te beleven en te leren valt op en rond de veehouderijbedrijven in onze mooie streek!

Streekproducten

In het prachtige landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vindt u nog een aantal boeren die op ambachtelijke en streekeigen wijze producten produceren.

Plattelands toerisme

Onder plattelandstoerisme verstaat de vereniging alle kleinschalige toeristische en recreatieve activiteiten op het platteland.

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking, vanuit gelijkwaardigheid. Mondiaal denken en lokaal handelen.

Lid worden