Boer zoekt vleermuis

Vleermuizen krijgen het moeilijker in Zuid-Holland. Het boerenland wordt steeds grootschaliger en eenvormiger. Houten schuren en stallen worden vervangen door stallen van groene metalen damwanden. Voor vleermuizen zijn er steeds minder verblijfplaatsen. CLM en de Zoogdiervereniging willen hier samen met Den Hâneker iets aan doen.

Vleermuizen eten gedurende een nacht duizenden vliegen en andere insecten in stallen of uit het gewas. Agrariërs hoeven dan minder chemische anti-vliegenmiddelen te gebruiken. Verblijfplaatsen in de buurt van een geschikt foerageergebied zijn gewild omdat vleermuizen dan snel – en energetisch efficiënt– bij hun voedsel zijn. Doel van het project is om de leefomstandigheden voor vleermuizen op boerenerven in Zuid-Holland te verbeteren. Het aanbrengen van kunstmatige verblijven, zoals vleermuiskasten of andere vleermuisvoorzieningen, is dan zinvol.

Werkwijze van het project
Kern van het project is om op bedrijven vleermuisvoorzieningen aan te leggen, de leefomstandigheden voor vleermuizen te verbeteren en met vrijwilligers te monitoren welke vleermuizen er voorkomen.

Begin 2016 zijn er 25 bedrijven geworven. Daarbij is er samengewerkt met agrarische natuurverenigingen (ANV’s) Den Hâneker en Geestgrond en Santvoorde. Samen met de ANV’s, die hebben aangegeven aan het project mee te willen doen, is er in het voorjaar van 2016 een een wervings/startbijeenkomst gehouden. CLM en het Bureau van de Zoogdiervereniging hebben het project toegelicht en introduceerden vleermuizen met hun leefwijze, toegespitst op het agrarische gebied. Na de bijeenkomst zijn er 12 namen van belangstellenden Hânekerleden genoteerd. Vervolgens is er telefonisch hun deelname besproken.

Er is een informatiefolder gemaakt, waarin beschreven staat hoe vleermuizen op bedrijven gestimuleerd kunnen worden. Deze zijn aan de deelnemers uitgereikt en binnen de ANV ook aan andere leden verspreid. Ook is deze folder beschikbaar via de websites van CLM en Zoogdiervereniging en Den Hâneker.

In het voorjaar zijn alle 12 bedrijven bezocht door vleermuisdeskundigen. Samen met de boer zijn de mogelijkheden/plaatsen om circa 10 kasten/voorzieningen bepaald. In de zomer zijn deze door de boer zelf opgehangen op instructie van de deskundigen.

Vrijwilligers van de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland bezoeken de bedrijven twee keer om te inventariseren welke soorten voorkomen. Ook controleren zij ook of de kasten worden bewoond. Hiervan is een verslag gemaakt.

Op de slotbijeenkomst bespraken we de resultaten. Welke voorzieningen zijn aangebracht en welke soorten vleermuizen zijn op de bedrijven waargenomen. Ook hebben we gevraagd naar de ervaringen van de deelnemers. Tevens heeft CLM het gebruik toegelicht van chemievrije alternatieven om vliegenoverlast in de stal te voorkomen en te bestrijden.
Simon Kortleve en Gijsbert Pellikaan zijn de contactpersonen voor Den Hâneker in dit project.

De flyer van het project ‘Boer zoekt vleermuis’ >

Lid worden