Skip to content

Artikel BoerenBusiness: Adviseurs minister: zoek oplossing voermaatregel

De Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM) heeft op 11 mei landbouwminister Carola Schouten geadviseerd om de periode tot 1 september 2020 te benutten om voor melkveebedrijven oplossingen te zoeken in de uitvoer van de krachtvoerregeling.

De commissie heeft aangeraden dit te doen in samenwerking met adviseurs en veevoerleveranciers, zo blijkt uit het rapport: ‘Vermindering ammoniakemissies door minder eiwit in krachtvoer van melkvee’.  De voermaatregel van minister Schouten is de kiem van de boerenprotesten die gaande zijn. Melkveehouders vrezen dat het overheidsingrijpen in het rantsoen de diergezondheid in gevaar brengt. In het rapport wordt ook vermeld dat het ministerie rekening houdt met 15% foutmarge in de berekening van de omvang van de ammoniakreductie, vanwege het risico dat veehouders de voermaatregel niet naleven.

Grote twijfel over draagvlak
De CDM concludeert dat de maatregel – die voor een periode van 4 maanden geldt om de vergunningverlening in de bouw vlot te trekken –  voldoende, maar beperkte emissiereductie oplevert. De maatregel treft waarschijnlijk wel meer dan de helft van de melkveebedrijven, in de zin dat deze melkveehouders voor een korte periode aanpassingen moeten doen in de samenstelling van het rantsoen.

Dit vergt draagvlak onder melkveehouders, die er wel lijkt te zijn als de melkveehouders zelf kunnen bepalen hoe het eiwitgehalte in het rantsoen wordt verminderd. Doordat de maatregel nu verplicht wordt opgelegd, lijkt dit draagvlak minder te zijn, schrijft de CDM 2 maand geleden in het rapport. Dit komt ook doordat een perspectief voor de sector ontbreekt en de politieke context van de maatregel. “Vanaf 2021 komen er structurele (voer) maatregelen, maar het is op dit moment onduidelijk hoe die structurele maatregelen worden ingevoerd”, meldt de CDM.

De commissie beveelt daarom aan om op korte termijn duidelijkheid te geven over de inhoud en perspectief van de structurele voermaatregelen voor de lange termijn. Dit maakt de koppeling met de huidige voermaatregel van 4 maanden ook duidelijker.

Clausule minimum percentage ruw eiwit
Het ministerie van LNV is met de krachtvoerregeling van plan per 1 september limieten stellen aan de eiwitgehalten in krachtvoer voor koeien, gedifferentieerd naar grondsoort (zand, klei, veen) en bedrijfsintensiteit (melkproductie per hectare). Er zijn eiwitlimieten voor 9 combinaties van grondsoort en intensiteit,  ‘afgeleid’ op basis van steekproeven van melkveebedrijven in het BIN-meetnet van Wageningen Economic Research.

In de ministeriële regeling van minister Schouten is een clausule opgenomen die er in voorziet dat extra eiwit mag worden aangevoerd als het eiwitgehalte in het gehele rantsoen van melkvee daalt tot beneden 155 g/kg drogestof, zodat negatieve gezondheidseffecten en productieverlies bij melkvee worden voorkomen.

Bron: BoerenBusiness

Back To Top
Lid worden