Skip to content

Vrijwilligers plaatsen vlotjes voor zwarte stern

KINDERDIJK • Vrijwilligers van de vogelwerkgroep van de Natuur- en Vogelwacht ‘de Alblasserwaard’ hebben zaterdag 27 april in Kinderdijk nieuwe vlotjes geplaatst voor de zwarte stern.

De groep legde zestig vlotjes in het water van de Boezems. Een deel van de vlotjes is uitgerust met gaas, om de vogels beter te beschermen tegen natuurlijke vijanden.

Moeras
De vogel is een beschermde diersoort die leeft in ondiep moeras. De zwarte stern broedt op drijvende watervegetatie (liefst krabbescheer), nestvlotjes en modderbanken in ondiepe en matig voedselrijke moerassen. Ook in agrarische gebieden met brede sloten leven deze vogels graag.

De dieren leven van vis, kikkers, insecten en regenwormen. Overwinteren doet de zwarte stern in West-Afrika.

Beschermde soorten
De Boezems van Kinderdijk behoren tot het Natura 2000 gebied; een plek met bijzondere Europese natuur. Er leven zes beschermde soorten. Naast de zwarte stern zijn dit: de purperreiger, snor, slobeend, smient, krakeend en porseleinhoen.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden