Skip to content

Vergroten maatschappelijke meerwaarde buitengebied nodig voor een rijke Zuid-Hollandse groenblauwe leefomgeving

In reactie op het ontwerp voor de nieuwe provinciale visie op de Zuid-Hollandse groenblauwe leefomgeving pleit de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) samen met meer dan twintig andere natuurorganisaties voor een multifunctioneel buitengebied. Het is volgens de organisaties niet langer vol te houden dat grote delen van het Zuid-Hollandse buitengebied alleen gericht zijn op de productie van voedsel voor de wereldmarkt tegen een zo laag mogelijk prijs.

Dit pakt nadelig uit voor landschap, biodiversiteit, recreanten en ook voor boeren zelf. Door een multifunctionele inzet van dit buitengebied kan de maatschappelijke waarde vergroot worden. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van een rijke groenblauwe leefomgeving.

In de huidige situatie wordt een heel groot deel van Zuid-Holland benut op een manier die maar heel beperkt maatschappelijke meerwaarde oplevert en grote opgaven met zich meebrengt. Ondertussen zet de trek naar de stad door met een bijbehorende toename van behoeften van stedelingen aan zaken als groene recreatie, schoon drinkwater en schone lucht, natuurbeleving etc. Dit vraagt om een nieuwe kijk op de randvoorwaarden die we willen stellen aan het buitengebied. Ook om te voldoen aan internationale afspraken op het gebied van water (Kaderrichtlijn water) en natuur (Vogel- en Habitatrichtlijn), is een andere omgang met het Zuid-Hollandse buitengebied nodig.

Om de maatschappelijke meerwaarde van het buitengebied te vergroten, zijn volgens de natuurorganisaties de volgende hoofdmaatregelen in ieder geval cruciaal:
• Het versneld realiseren en op termijn vergroten van het Natuurnetwerk Nederland om letterlijk meer ruimte te bieden aan biodiversiteit.
• Het open en groen houden van de bestaande landschappen als groene longen en tegenhanger van de stad. Investeren in de kwaliteit van het buitengebied én investeren in de groene stad-land verbindingen om aan te sluiten bij de groeiende behoeften van de stad.
• Een transitie naar natuurinclusieve landbouw faciliteren en versnellen, onder andere door toepassing van het ‘functie volgt peil’ principe in de veenweidegebieden.
• Inzetten op het verbinden van mensen met natuur en de stad met het buitengebied door het faciliteren van vrijwilligerswerk en groene initiatieven, voedselketens te verkorten en het landschap via groene vingers de stad in te laten komen.

Met deze maatregelen kan een grote impuls gegeven worden aan de groenblauwe leefomgeving. De uitgebreide reactie van de natuurorganisaties en de bijbehorende oplegnotitie zijn hieronder te bekijken.

20181126 oplegnotitie zienswijze visie groenblauwe leefomgeving

20181126 Webversie zienswijze groenblauwe leefomgeving

Bron: Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland

Back To Top
Lid worden