Skip to content

Schouten moet externe saldering en voerplannen uitleggen

Landbouwminister Carola Schouten moet uitleg geven over het stikstofbeleid, de plannen voor externe saldering en het stuklopen van de gesprekken tussen het kabinet en de landbouwsector, verenigd in het Landbouw Collectief.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop en Thierry Baudet van Forum voor Democratie hebben hierover – afzonderlijk van elkaar – Kamervragen gesteld. Bisschop wil onder meer uitleg over de stand van zaken met betrekking tot externe saldering in de landbouw.

Ook wil hij weten hoe de minister ervoor zorgt dat speculatie met veehouderijbedrijven ofwel de opkoop van landbouwbedrijven door veel kapitaalkrachtige partijen in andere sectoren kan worden voorkomen.

Opkoopregelingen
Bisschop wil verder weten of de minister van plan is ongecontroleerde opkoop van veehouderijbedrijven door medeoverheden in aanvulling op de nationale opkoopregelingen te voorkomen.

De SGP’er denkt dat het Innovatieprogramma Kringlooplandbouw een bijdrage kan leveren aan de gewenste reductie van de stikstofemissie. Hij vraagt de minister dit programma financieel te steunen.

Stikstofnormen
Bisschop vindt dat het stellen van stikstofnormen voor alleen het mengvoer geen recht doet aan de mogelijkheden in het ruwvoerspoor en aan de verbondenheid tussen het ruwvoer- en het mengvoerspoor in het bedrijfsmanagement.

Het Kamerlid vraagt Schouten om met het Landbouw Collectief te kijken of stikstofreductie via het gehele voerspoor, meer beweiding en het verdunnen van mest met water op een goede wijze geregeld en geborgd kan worden.

Landbouw Collectief
Baudet wil weten of de minister bereid is de voorstellen van het Landbouw Collectief uit het rapport ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’ opnieuw te bestuderen om te bekijken welke voorstellen kunnen worden overgenomen. Daarnaast wil hij van de bewindsvrouw weten welke besluiten zij voor de zomer wil nemen in het kader van de stikstofaanpak.

Baudet wijst erop dat de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) de voorgestelde voermaatregelen onverstandig vindt. Hij vraagt de minister of zij bereid is de voorgenomen voermaatregel te heroverwegen.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden