Skip to content

Raad VHL: vergeet agrarische sector niet in economische plannen

VIJFHEERENLANDEN • Bij het Ruimtelijk en Economisch Programma (REP) van de metropool Utrecht moet ook nadrukkelijk aandacht zijn voor de agrarische sector in de Vijfheerenlanden.

Een belangrijke doelstelling van het REP is het faciliteren van een evenwichtige en samenhangende ontwikkeling van wonen, werken, bereikbaarheid, groen & landschap en energie in de regio Utrecht. Tot 2040 moeten er in de regio Utrecht 104.000 woningen bijkomen. Om de woningbouwopgaven in de regio te realiseren en de juiste woningen op de juiste plek te kunnen bouwen zijn grote investeringen in mobiliteitsmaatregelen nodig.

De landbouw als belangrijke pijler voor de ruimtelijke kwaliteit komt er in de plannen een tikkeltje bekaaid van af. “Hier is sprake van een belangrijke omissie”, betoogde CDA-raadslid Bram Schoonhoven donderdag tijdens de raadsvergadering. Het lijkt er volgens de christendemocraten op dat de agrarische sector in het verstedelijkte Utrecht wordt ondergesneeuwd en geen prioriteit heeft. Het CDA diende daarom samen met VHL Lokaal een amendement in om de kansen voor de landbouw toch nog als belangrijke indicator voor de ruimtelijke kwaliteit mee te nemen in het plan. Het amendement kreeg steun van VVD, SGP en ChristenUnie. GroenLinks-raadslid Erik van Doorn en ook D66, Lokaal Alert en PvdA waren het met de inhoud van het amendement eens, maar hadden liever gezien dat gekozen was voor een motie. “Dit is spierballenpolitiek die in dit stadium nog niet nodig is. Als het was verwoord in een motie, had je in het overleg met andere gemeenten kunnen zeggen: laten we iets opnemen over landbouw.” Door het punt nu zo stevig neer te zetten loopt de gemeente het risico dat ze het punt mogelijk gaat verliezen.

Moties D66
De fractie van D66 diende maar liefst zeven moties in. De moties over het verbinden van groengebieden en het bevorderen van innovatie en circulaire economie werden met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen: 15 tegen 14. “Voorkomen moet worden dat er meerdere groengebieden zijn, die los van elkaar nauwelijks ecologische meerwaarde hebben”, zo luidde de overweging bij de motie over verbonden groen. Circulaire economie is één van de vier pijlers van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Vijfheerenlanden, vinden de Democraten.

Moties over het verbinden van mobiliteitsvormen, snelle fietsverbindingen, een OV-systeemsprong werden verworpen. Een motie over ‘betere verbindingen over water’ werd teruggetrokken.

Verder kwamen de Democraten met een motie ‘vinger aan de pols’. Daarin wordt opgeroepen om de raad eerder te betrekken bij belangrijke regionale besluiten. “Soms bekruipt ons wel eens het gevoel dat wij kunnen tekenen bij het kruisje. Er is veel onduidelijkheid over wat nu precies de rol is van de gemeenteraad. Onze gemeenteraad heeft pas begin 2019 aangehaakt. De onderhandelingen in de regio zijn al maanden daarvoor gestart. Wij worden pas achteraf geïnformeerd, maar wij zouden graag meer aan de voorkant geïnformeerd worden.” De motie werd mede ingediend door ChristenUnie, GroenLinks en PvdA. Maar uiteindelijk was er geen meerderheid voor het verzoek.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden