Skip to content

Provincie Zuid-Holland verzoekt boeren ‘ongewenste plantensoorten’ te melden

Provincie Zuid-Holland past dit jaar ecologisch bermbeheer toe langs provinciale wegen. Dat betekent onder andere minder maaien en dat het maaiafval wordt meegenomen. Dit kan als gevolg hebben dat er ‘ongewenste plantensoorten’ opkomen die overlast kunnen veroorzaken op agrarische grond of giftig zijn voor dieren. De provincie vraagt daarom aan boeren alert te zijn op deze ‘ongewenste plantensoorten’.
Distels (akkerdistel en akkermelkdistel), jacobskruiskruid, de reuzenberenklauw, groot hoefblad en Japanse duizendknoop zijn door de provincie aangemerkt als ‘ongewenste plantensoorten’. Volgens de provincie ondervinden boeren mogelijk overlast doordat zaden van de ongewenste plantensoorten het land kunnen opwaaien omdat de bermen van provinciale wegen vaak aan landbouwgrond grenzen.

„Boeren hebben bij uitstek kennis over de natuur. Zij kunnen deze ongewenste plantensoorten vroeg signaleren”, zegt Joost Smits, projectleider ‘De berm komt tot bloei’ waar het ecologisch bermbeheer onderdeel van uitmaakt. „Wanneer boeren overlast ondervinden van ongewenste soorten, dan kunnen ze hier melding van doen bij de provincie.” Nadat er melding is gedaan, wordt er volgens Smits gekeken naar om welke ongewenste plantensoort(en) het gaat en vervolgens worden er passende maatregelen genomen, afhankelijk van het soort plant en de locatie.

Berm komt tot bloei
Het ecologisch bermbeheer maakt onderdeel uit van het project ‘De berm komt tot bloei’ en heeft als doel om een bloemrijke en gezonde berm te creëren zodat deze als leefgebied voor insecten kan dienen en het aantal insecten toeneemt. „De biodiversiteit staat namelijk onder druk”, aldus Smits. De provincie wil graag met boeren, gemeenten en andere partijen samenwerken om de biodiversiteit te vergroten. „Als boeren willen helpen kunnen ze bijvoorbeeld akkerranden inzaaien met kruiden- en bloemrijke mengsels”, stelt de projectleider.

Zaadmengsels
Onder het ecologisch bermbeheer valt ook het inzaaien van gebiedseigen zaadmengsels. „Dit wordt toepast bij nieuwe projecten. Er zijn twee soorten mengsels: een mengsel voor zandgrond en een mengsel voor klei-/veengrond. Voor de mengsels gelden drie eisen. Ten eerste moeten ze gebiedseigen zijn, ten tweede moeten ze de grond verstevigen en tot slot moeten ze duurzaam zijn”, aldus Smits. De mengsels bestaan voor vijftig procent uit kruiden en voor vijftig procent uit inheemse grassen.

Boeren die meer informatie willen over het project ‘De berm komt tot bloei’ of melding willen doen van ongewenste plantensoorten, kunnen hiervoor de site van het project raadplegen: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/berm-komt-bloei/

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden