Skip to content

Ook als het droog wordt blijven er drassige weilanden voor weidevogels

De eerste maanden van 2020 waren erg nat waardoor veel percelen begin maart nog erg drassig waren. Gunstig voor weidevogels die terugkwamen vanuit de overwinteringsgebieden in Afrika. Veel boeren konden voor hun eerste werkzaamheden echter nog niet het land op. De tweede helft van maart is het droger geworden. Gunstig voor de boeren dus. Maar ook aan de weidevogels wordt gedacht. Door collectieven voor agrarisch natuurbeheer werden honderden extra plasdras pompen aangeschaft.

Belang van plasdras
Weidevogels zoals grutto’s en tureluurs zijn gebaat bij natte, drassige percelen. Voor hen worden met plasdras pompen de percelen nat gehouden, zodat zij ook bij droogte geschikte plekken vinden voor voedsel en veiligheid voor de opgroeiende kuikens. Collectieven voor agrarisch natuurbeheer coördineren het weidevogelbeheer door boeren. Eén van de belangrijke maatregelen is het zorgen voor plasdras percelen. Om succesvol te broeden en hun kuikens groot te brengen hebben vogels een mozaïek van plasdras percelen, extensieve, kruidenrijke graslanden met een gevarieerde, open structuur en graslanden met uitgestelde maaidatum nodig.

Extra pompen met Europees geld
Met een Europese subsidieregeling hebben de collectieven 448 extra plasdras pompen kunnen aanschaffen. Vanuit het Europese fonds voor plattelandsontwikkeling was een landelijke regeling opengesteld, waarmee dergelijke investeringen konden worden gedaan. Veel collectieven hebben daar gebruik van gemaakt, en hebben in 2019 en 2020 extra pompen aangeschaft. Ook vanuit provinciale regelingen worden investeringen in verbetering van leefgebieden voor de natuur op het boerenland mogelijk gemaakt. We zien die investeringen terug in een groei van het areaal plasdras in het weidevogelbeheer in het Agrarisch Natuur- en Landschaps beheer (ANLb). In 2020 ligt dat met ruim 480 hectare zo’n 20% hoger dan in 2018. Bovendien is de kwaliteit van de plasdrassen verbeterd, omdat de pompen ervoor zorgen dat het water automatisch aangevuld wordt en het risico op droogvallen minimaal is.

Rust vanaf 1 april
De pompen blijven aan het werk tot ongeveer medio juni, soms langer, afhankelijk van de behoeften van de aanwezige vogels. In de mozaïeken rondom de plasdrassen gaat bovendien op veel percelen via agrarisch natuurbeheer een rustperiode in vanaf 1 april om de boerenlandvogels de kans te geven te broeden en kuikens op te laten groeien. Die rustperiode duurt ook tot ongeveer midden juni.

Bron: Boerennatuur.nl

Back To Top
Lid worden