Skip to content

Studiedag en lustrumviering WAV

Datum: 10 nov 2018
Tijd: 10:00 - 15:30 uur

Locatie
Kaasboerderij Booij


35 jaar geleden startte de werkgroep met denken over de toekomst van de landbouw. Kernwaarden, die ze daarin verwoordde, waren en zijn nog steeds: zorg voor de aarde en het milieu – biodiversiteit – kwaliteit van product en productie proces – wat zijn gevolgen van onze wijze van produceren voor boeren in ontwikkelingslanden. Dit vatte de Werkgroep voor duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (WAV) samen in haar lijfspreuk: Denk mondiaal, handel lokaal.

Vele initiatieven zijn vanuit dit denken ontstaan in onze streek. De eerste en meest bekende is de agrarische natuurvereniging Den Hâneker. Maar verder ook Groene Hart streekproducten, Landbouw en Zorg, werkgroep recreatie en toerisme. En uitwisseling met boerenorganisaties in ontwikkelingslanden.
De laatste vier jaar richtten we ons, wat Nederland betreft, op kringlooplandbouw en korte ketens. De animo voor dit onderwerp onder de boeren in de streek was matig. Dit jaar is er duidelijk een versnelling, misschien wel een kanteling in het denken daarover ontstaan. Gevoed door wensen van consumenten die steeds nadrukkelijker door de retail bij verwerkers van agrarische producten worden gelegd. Zo ook in onze streek door AH bij de regionale zuivelfabriek De Graafstroom.
De visie van Minister Carola Schouten, waarin Kringloop landbouw centraal staat, ademt ook die sfeer uit. Voorwaar een uitdagende opdracht voor de boeren. Grondgebonden landbouw en de natuur minimaal belasten, dat bepaalt de toekomstmogelijkheden van de boerenbedrijven.

De WAV wil op haar lustrumviering, in samenwerking met de regionale LTO, de focus leggen op hoe boeren de natuur meer kunnen integreren in hun bedrijfsvoering, meer waardering van consumenten mogen verwachten en een goede boterham ermee kunnen verdienen.

Professor Michiel Korthals, emeritus hoogleraar in de toegepaste filosofie, is verbonden aan Universiteit Wageningen en de VU in Amsterdam. Hij publiceerde dit jaar een boek met de titel Goed eten. Hij wil ons 10 november laten zien hoe belangrijk het is dat boeren en burgers binding houden en goed zorgen voor de aarde. Voedsel, vooral hoe het geproduceerd en bereid wordt, speelt daarin een centrale rol.

De tweede inleider is Wiebren van Stralen. Tien jaar was hij beleidsmedewerker bij de LTO Nederland, verantwoordelijk voor mest en milieu. Sinds mei 2017 promoot hij voor de provincie Friesland natuurinclusieve landbouw. Hij wil laten zien welke factoren belangrijk zijn om natuurinclusieve landbouw te laten slagen, ook in economische zin.

Ten slotte vertelt de vertegenwoordiger van Het Collectief voor agrarisch natuurbeheer in de A/V, hoe agrarisch natuurbeheer zich ontwikkelde tot nu toe en welke tendensen waar te nemen zijn. Zowel in de soorten van beheer die boeren doen als bij de motivering van boeren zelf. En wat zij als de toekomst zien.

Uiteraard maken we van de mogelijkheid gebruik om van Booij Kaasmakers, waar we die dag te gast zijn, te horen en te zien hoe zij het bedrijf ontwikkelden.

Dagvoorzitter is Victor de Coninck.

Na afloop is er de viering van het lustrum onder het genot van een hapje en een drankje.
U/jij bent van harte welkom. Entreeprijs, incl. lunch en consumpties € 25,-
Opgeven voor 7 november bij wavsecr@gmail.com of bij Kees van Gaalen tel. 06-23281345 (20-28 oktober mondeling lastig bereikbaar)

Back To Top
Lid worden