Skip to content

Boeren gaan gemiddeld 6% meer aan waterschap betalen

Waterschapsbesturen maken de begrotingen voor 2020 gereed. Door meer investeringen stijgen de waterschapslasten bijna overal.

Deze laatste vergaderweken voor de waterschapsbestuurders worden de begrotingen afgehamerd. De Unie van Waterschappen becijferde dat gemiddeld in 2020 een huishouden 3,6% meer waterschapsbelasting gaat betalen. Gemiddeld is de stijging van de waterschapslasten voor agrarische bedrijven 6%. Nog niet alle waterschappen hebben het (voorstel voor het) belastingplan rond en gepubliceerd.

€ 7.000 voor een bedrijf van 60 hectare
Voorbeeldberekeningen van waterschappen laten zien dat voor een bedrijf van 60 hectare een ondernemer zo’n € 7.000 per jaar kwijt is aan het waterschap. De verschillen tussen waterschappen zijn groot. Sommigen laten boeren volgend jaar minstens 10% meer betalen dan het jaar ervoor, een enkeling weet de lastenstijging te beperken tot enkele procenten.

Bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaan boeren zelfs 1,8% minder betalen. De lasten worden verschoven naar burgers met huizen met een hoge WOZ-waarde.

Ongenoegen
De stijgingen zijn reden voor boeren in de werkgebieden van waterschappen Vallei en Veluwe en Fryslân om op de trekker te stappen en hun ongenoegen te uitten. Voor boeren is vooral het tarief van de ‘watersysteemheffing’ categorie ongebouwd van belang. Waterschappen maken hierin soms nog onderscheid tussen bemalen of onbemalen gebied, ook wel aangeduid als binnen- of buitendijks. Dit allemaal vanuit de gedachte: wie profijt heeft, betaalt.

In veel begrotingen wordt de landbouw gezien als een van de grootste gebruikers van het oppervlaktewater in het werkgebied.

Vorige week was de begrotingsbehandeling bij het waterschap Vallei en Veluwe. Boeren waren niet te spreken over een voorgenomen lastenverhoging en lieten dat weten. Het waterschap besloot daarop een deel van de voorgenomen stijging uit eigen reserves te gaan halen.

Gerechtelijke uitspraak
Hier had het waterschap vooral last van een gerechtelijke uitspraak. Bermen langs wegen mogen niet langer extra belast worden, de berm is geen weg, oordeelde de Hoge Raad. Voor waterschappen betekent dit inkomstenderving.

Waterschap Zuiderzeeland in Flevoland, het waterschap dat de rechtszaak verloor bij de Hoge Raad vanwege de hogere wegenheffing, vraagt volgend jaar ook 7,3% meer van haar boeren. Brabantse Delta verhoogt de lasten voor boeren eveneens met 7%.

Extra investeringen
Ook geven veel waterschappen aan (extra) te investeren in extra maatregelen tegen hoogwater of juist droogteproblemen. Stijgende kosten en minder inkomsten voor de waterschappen, dus een lastenstijging voor burgers, boeren en bedrijven. Wie daarvan het grootste deel betaalt, is een politiek besluit in het waterschapsbestuur.

Schulden
In Friesland heeft het waterschapsbestuur besloten tot de grote lastenstijging voor boeren en burgers, omdat de schulden relatief groot waren. De beleidsmakers leggen dit uit in een 12-pagina’s tellend memo, met als conclusie dat het huidige inkomsten- en uitgavenpatroon niet toekomstbestendig is. De stijging voor een agrarisch bedrijf is 15,3%. Ook burgers gaan meer betalen. Voor hen is de stijging maximaal 8%.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden