Skip to content

Artikel Melkvee.nl | Investeringsfonds Duurzame Landbouw: 10 miljoen extra beschikbaar

De overheid heeft 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om de pilot van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) te verlengen tot het einde van dit jaar. Deze financiering is onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De pilotperiode loopt nog tot december 2023, daarna moet het een structureel IDL worden.

Met het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) wil het ministerie van LNV agrarisch ondernemers ondersteunen bij het extensiveren of het omschakelen naar een duurzamere bedrijfsvoering. Het kan zijn dat een financier de omschakeling te risicovol vindt. LNV zorgt voor een aanvullende financiering vanuit het Nationaal Groenfonds. Het is bedoeld voor alle primaire bedrijven in de land- en tuinbouw.

Wat is het investeringsfonds?
Het investeringsfonds startte met een pilot in 2021. De pilotperiode loopt nog door tot december 2023 waarvoor 10 miljoen extra beschikbaar is gesteld. Als je wilt omschakelen, kan een achtergestelde lening (risicodragend kapitaal) uit dit fonds jou helpen om de totale financiering rond te krijgen. Het is van belang dat de bank of een andere financier meefinanciert.

Per bedrijf kun je maximaal € 400.000 meegefinancierd krijgen uit het investeringsfonds. Je betaalt hierover een lage rente (1%) en je hoeft de eerste jaren niet af te lossen.

Doelen en maatregelen
Om aanspraak te kunnen maken op de regeling is het op zijn minst van belang dat je bedrijfsvoering bijdraagt aan het verminderen van de stikstofuitstoot.

Daarnaast moet je een bijdrage leveren aan minimaal 4 van deze doelen:

  • Reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen
  • Emissiereductie broeikasgassen
  • Vermindering nitraatuitspoeling
  • Vergroting biodiversiteit
  • Versterken duurzaam bodembeheer
  • Vergroting circulair veevoergebruik
  • Verbetering dierenwelzijn en diergezondheid

Op de punten waar je géén vooruitgang boekt, mag geen sprake zijn van een achteruitgang. Maar je hoeft dus niet op alle doelen te scoren en dat is ook best logisch. Als akkerbouwer heb je immers een lastige opgave met de verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid. Om het investeringsfonds voor iedere land- en tuinbouwer toegankelijk te maken, kies je daarom de doelen die bij jou passen en bepaal je ook zelf welke maatregelen je neemt om deze doelen te behalen.

Verminderen stikstofemissie verplicht
Het verminderen van stikstofemissie is wel een vereist doel. Voor veebedrijven zijn veel mogelijkheden om de emissie te reduceren. Vooral door het verminderen van de ammoniakemissie. Voor akkerbouwbedrijven zijn de mogelijkheden beperkter en zijn er ook minder grote stappen te zetten. Je moet het dan vooral zoeken in het verminderen van de emissie van stikstofoxiden. Denk hierbij aan het elektrificeren van processen. Maar meer emissiearm aanwenden van meststoffen is ook mogelijk.

Welke maatregelen je neemt, bepaal je zelf. Countus heeft een aantal voorbeelden op een rijtje gezet.

Tekst: Robert Hüsken/ Bron: Countus/ Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden