Skip to content

Artikel Kontakt | Raad wil onderzoek naar draagvlak Molenlanders voor kleine windmolens

MOLENLANDEN • Molenlanden wil de mogelijkheden om kleine windturbines te plaatsen vergroten en duidelijkheid creëren over de mogelijkheden en voorwaarden voor de plaatsing ervan. Raadsleden vragen om een brede verkenning.

Bij het opstellen van uitgangspunten maakte het college gebruik van de inbreng van inwoners die tijdens een participatieavond in november hun mening gaven.

Animo bevolking
Vier partijen (CDA, SGP, CU en PM) vroegen het college tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 januari om een bredere verkenning dan in het collegevoorstel genoemd. Het CDA wil weten hoe groot de animo bij de bevolking precies is. Wout de Jong: “In uw tekst staat dat de initiatiefnemer moet kijken naar draagvlak in zijn omgeving. Dat willen we breder trekken, kijk ook naar draagvlak onder de Molenlanders. Want als we en masse kleine molentjes langs de linten gaan krijgen, wat voor beeld krijg je dan? Is het dan beter om te kiezen voor wat grotere turbines op wat grotere afstand?”

Veel nodig
Ook Mario de Lijster (Doe Mee) wil graag ‘een breed onderzoek naar de mening van inwoners’. Ook zei hij: “We zijn voorzichtig met kleine molens, je hebt er veel van nodig om een beetje energie op te wekken. We zijn ook voorzichtig met grote molens, want ze zijn zo zichtbaar in het landschap.” Doe Mee wil daarnaast niet bij voorbaat binnen de regels van de Provincie blijven. “Laten we eerst maar eens een eigen plan maken.”

Kleine of grote
Verwijzend naar een bijeenkomst met het Gebiedsplatform op 6 februari zei Corné Egas (SGP): “Binnenkort is er weer een gesprek met het maatschappelijk middenveld, goed om te doen. Het is alle hens aan dek als het gaat over de energietransitie.” Kanttekeningen bij kleine windmolens plaatste hij ook. “We hebben 17.000 huishoudens in Molanden, als die in loop van de tijd allemaal een elektrische auto voor deur hebben, sommigen zelfs twee, is er alleen daarvoor al 68 miljoen kilowattuur per jaar nodig. Dat staat gelijk aan 4.500 kleine windmolens. Willen we dat? Het klinkt wel als heel erg veel. En is het wel aanvaardbaar om tien of twintig grotere molens te plaatsen?”

Verkenning
De ChristenUnie wil een verkenning van plaatsen waar kleine windmolens de minste impact hebben. Leo Timmer: “We willen naar zelfvoorzienendheid van duurzame energie. We willen vooral lokaal eigendom, opwek en gebruik dicht bij elkaar houden. We horen dat er enthousiasme is bij inwoners.”

Ferry van der Koelen (PM) constateerde: “We kunnen in toekomst niet zonder windenergie. Ook een warmtepomp heeft elektriciteit nodig. Ik denk dat windmolens een bijdrage kunnen leveren.”

Beleid Provincie
Wethouder Jan Lock kon de motie niet omarmen, zei hij, al stond hij ‘wel positief tegenover het grootste deel van de motie’. “Alleen u scheept mij met probleem op. Positief is dat u vraagt om een verkenning, daar kan ik in meegaan. Wat vervolgens gebeurt is dat u twee lijnen met elkaar verbindt: hoe staat de Molenlander tegenover molens? Daar gaan wij over, kan ik in meegaan. Maar beleid van de Provincie, daar gaat de Provincie over. Aan het eind van de motie vraagt u dit perspectief mee te nemen in beleid, maar ik vraag u dit anders te formuleren zodat ik die twee dingen kan loskoppelen.”

Nieuwe gedeputeerden
Lock vervolgde: “In overleg met de gedeputeerde voor windenergie, na de verkiezingen van 15 maart weten we hoe de politieke verhoudingen liggen en hoe nieuwe gedeputeerden tegenover windenergie staan. Het is niet wenselijk daarop te wachten.” De indieners van de motie gingen akkoord met de door Lock voorgestelde aanpassing van de tekst.

Tegenstem VVD
Bert Snoek (VVD) had geen behoefte iets over het onderwerp te zeggen, maar legde wel een stemverklaring af. Zijn partij wil ‘wind op zee, zon op daken’. “De toekomst is waterstof, kernfusie en kernenergie. Windturbines op land, dat gaat botsen. Wij zullen tegen stemmen.” Zowel de motie als het collegevoorstel werden met een grote meerderheid aanvaard.

Nog geen regels
Met de aanvaarding van het collegevoorstel is nog niet duidelijk wat de concrete uitwerking zal zijn. Regels maken nog geen deel uit van de uitgangspunten. Denk daarbij aan regels voor de afstand ten opzichte van woningen, maximale ashoogte, het toegestane aantal turbines en de situering van de kleine windturbines op het perceel. Het bepalen hiervan behoort tot de volgende fase. Ze komen ook aan de orde tijdens de participatiebijeenkomst die het Gebiedsplatform op maandag 6 februari houdt in De Til in Giessenburg.

Dorpsmolen
In hun motie stellen CDA, SGP, CU en PM dat de plaatsing van kleinere windmolens als dorpsmolen een optie kan zijn naast de plaatsing van kleine windmolens bij bedrijven, als inwoners dit zelf willen oppakken in bijvoorbeeld een postcoderoos project.

Breder kader
Momenteel staat Molenlanden alleen kleine windmolens toe aan agrarische ruilverkavelingslinten. De motie stelt dat dit ‘niet toereikend (is) gezien de aanvragen van bedrijven buiten het ruilverkavelingslint’. De partijen vragen om onderzoek naar een breder ruimtelijk kader, met aandacht voor buurt-participatie, zodat een bredere groep bedrijven en (groepen) inwoners de mogelijkheid krijgen om kleine windmolens te plaatsen.

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden