Skip to content

Artikel Kontakt: Provincie gaat samen met gemeenten culturele instellingen ondersteunen

REGIO • Op initiatief van het CDA trekt de provincie Zuid-Holland 3 miljoen euro extra uit voor de ondersteuning van de culturele sector in de provincie. Het voorstel daarvoor werd mede ingediend door GroenLinks, VVD, SP, PvdA en CU&SGP en werd vandaag met ruime meerderheid aangenomen.

De cultuursector in Zuid-Holland wordt buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis en de tegemoetkomingen van het Rijk zijn niet toereikend om de schade te dekken. “Musea, theaters, podia en filmtheaters hebben een vitale culturele functie in Zuid-Holland,” aldus CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk. “Het gevarieerde aanbod zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid en samenhang. Daarmee draagt de sector bij aan een aantrekkelijke provincie om te wonen, te werken en te recreëren.”

Op verzoek van Stolk heeft het college van Gedeputeerde Staten daarom een inventarisatie uitgevoerd naar de effecten van de coronacrisis op de culturele infrastructuur in Zuid-Holland. Daaruit blijkt dat de coronacrisis alle culturele instellingen in Zuid-Holland enorm raakt, zij het in verschillende mate per instelling. “Je ziet dat instellingen die er in het verleden goed in geslaagd zijn om inkomsten te genereren en minder afhankelijk waren van subsidies, nu het hardst getroffen worden,” zo legt Stolk uit.

Om te voorkomen dat culturele instellingen deze crisis niet overleven, heeft het CDA tijdens de Provinciale Statenvergadering van 1 juli het college in een motie gevraagd om een extra bedrag van 3 miljoen euro vrij te maken voor een regeling. Stolk: “Belangrijk is dat we een regeling uitwerken in samenwerking met het Kunstgebouw en Erfgoedhuis. Zo kunnen we waarborgen dat het geld daar terecht komt waar de nood het hoogst is.”

Voorwaarde voor het CDA is dat ook gemeenten een bijdrage leveren. “In basis voert de provincie geen beleid ten aanzien van musea, podia en filmtheaters, maar we hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid voor het behoud van die fijnmazige en waardevolle infrastructuur,” aldus Stolk. “Een bedrag van 3 miljoen euro kan enige soelaas bieden, mits gemeenten zelf ook meedoen. Maar uiteraard zal ook het Rijk haar verantwoordelijkheid moeten nemen.”

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden