Skip to content

Artikel Kontakt | Hoog bezoek vanuit de EU aan pilot Donkse Laagten in Brandwijk

BRANDWIJK • Er was hoog bezoek in de Alblasserwaard op vrijdag 10 maart. Een delegatie van het EU LIFE-programma uit Brussel kwam de voortgang van pilot Donkse Laagten bekijken. Doel van dit project is om te onderzoeken hoe boeren kunnen bijdragen aan meer natuur in het landelijk gebied.

Belangrijk daarbij is, dat de inspanningen die de boeren doen goed inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering, en dat het ook financieel uit kan.

De deelnemers waren in de ochtend te gast in de fraai gerestaureerde boerderij van zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf. ’s Middags brachten zij bezoeken aan twee deelnemende melkveebedrijven: boerderij Eben-Haëzer van Jasper Meerkerk in Nieuw-Lekkerland en het bedrijf van de familie Verhoef in Brandwijk.

Pilot Donkse Laagten maakt deel uit van een groter programma dat All4Biodiversity heet en dat getrokken wordt door de provincie Zuid-Holland. Er doen vier andere provincies mee die ook pilots hebben, en er zijn verschillende organisaties betrokken zoals BoerenNatuur, Staatsbosbeheer, het ministerie van LNV en Naturalis.

In de Alblasserwaard wordt het project uitgevoerd door de provincie, Staatsbosbeheer, agrarisch collectief Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling (geleid door De Graafstroom) en waterschap Rivierenland. Zij werken samen met een groep melkveehouders uit de regio die met hulp vanuit het project maatregelen hebben genomen op hun bedrijf.

Op vijf melkveebedrijven is een ondergronds waterinfiltratiesysteem aangelegd dat bedoeld is om gedurende het voorjaar voor voldoende natte plekken in het weiland te zorgen. Daar houden weidevogels van. Op vier andere bedrijven wordt gekeken wat het effect van verschillende soorten bemesting is op de plantengroei, het bodemleven en de aanwezigheid van insecten.

Onder leiding van Naturalis wordt de komende drie jaar bekeken of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben. Als dat inderdaad het geval is, dan zouden de genomen maatregelen ook op andere bedrijven toegepast kunnen worden om zowel de natuur als de landbouw te versterken.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden