Skip to content

Artikel Agraaf: Waterschap Rivierenland geeft dijkhellingen en agrarische kavels uit voor graswinningen

Waterschap Rivierenland geeft komend jaar 340 hectare aan dijkpercelen uit voor de winning van gras. Daarbij stelt het waterschap ook enkele agrarische kavels beschikbaar, dit zijn voornamelijk graslandpercelen.

Uitgifte van de dijkpercelen vindt plaats op 16 en 23 november 2020. De percelen hebben een overeenkomst voor één, twee of drie jaar. De overeenkomsten met een looptijd van één jaar kunnen later worden verlengd. Inschrijven voor de dijkpercelen verloopt vanwege Covid-19 digitaal via het platform Negometrix

In het werkgebied geldt voor het eerst: eerder maaien en over een langere periode. Hiermee wil het waterschap fauna altijd een vlucht- en verblijfplaats bieden op de dijk. De eerste maaironde vindt plaats in twee fasen: eerst tussen 1 en 20 mei de helft (binnen- of buitentalud, op basis van ecologisch advies), zes weken later de andere helft. De tweede maaironde is tussen 15 augustus en 1 oktober. Dan wordt al het gras op de dijken in één keer gemaaid.

Agrarische kavels

Naast dijkpercelen biedt Waterschap Rivierenland enkele agrarische kavels aan in Zoelen (GD), Driel (GD), Hagestein (UT), Brandwijk (ZH) en Groot-Ammers (ZH). De grootte van de kavels varieert van ruim 1,8 hectare tot 8 hectare. Het gaat hoofdzakelijk om graslandpercelen.

De hoogste inschrijver krijgt de kavel, na gunning, door middel van een pachtovereenkomst toegewezen. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar. Eventueel kan maximaal tweemaal voor hetzelfde perceel met dezelfde pachter een overeenkomst worden aangegaan. Dit is telkens voor 1 jaar en onder dezelfde voorwaarden.

Onderhoudsovereenkomst

Daarnaast biedt het waterschap een kavel aan in Slijk – Ewijk (GD) waarvoor een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan. Het waterschap heeft deze gronden in eigendom in het kader van Dijkversterkingsproject Wolferen-Sprok. Voor deze kavel gelden specifieke voorwaarden en bepalingen.

Ook de inschrijving voor de percelen verloopt digitaal. Inschrijving kan tot uiterlijk 3 november 10:00 uur.

Artikel: Agraaf

Back To Top
Lid worden