Skip to content

Artikel Agraaf: Financieringsregeling voor omschakeling naar duurzame landbouw

Landbouwminister Schouten stelt in de pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) 9 miljoen euro beschikbaar voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar bijvoorbeeld natuurinclusieve of biologische landbouw. Reductie van stikstofuitstoot staat voorop bij deze financieringsregeling.

De regeling wordt uitgevoerd door het Nationaal Groenfonds. Naar verwachtingen kunnen ongeveer 35 agrarisch ondernemers nog dit jaar hieraan deelnemen.

Volgens het Groenfonds krijgen bedrijven die willen investeren in verduurzaming de plannen vaak niet gefinancierd vanwege het onzekere rendement van de investeringen. Het IDL zorgt voor extra financiering om de transitie naar duurzame landbouw vorm te geven.

Per bedrijf is maximaal 400.000 euro beschikbaar. De condities zijn soepel, volgens het Groenfonds: ondernemers hoeven nauwelijks rente te betalen en de eerste jaren niet af te lossen. Wel moet er sprake zijn van private cofinanciering, bijvoorbeeld via banken, crowdfunding of andere fondsen.

Doelstellingen

Ondernemers die een beroep willen doen op het fonds moeten investeren in aantoonbare verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. Naast stikstofreductie zijn er nog zeven doelstellingen: minder gewasbeschermingsmiddelen, minder broeikasgassen, minder nitraatuitspoeling, een toename van de biodiversiteit, een betere bodem, ciruclaire inzet van veevoer en verbetering van de diergezondheid en welzijn. Op ten minste vier van deze terreinen moet vooruitgang worden geboekt.

Beoordelingscommissie

Een onafhankelijke commissie met mensen uit praktijk en wetenschap zal de aanvragen op duurzaamheid beoordelen. Het gaat de beoordelingscommissie vooral om investeringen die leiden tot structurele veranderingen in de bedrijfsvoering. Iedere boer of tuinder kan een beroep doen op het IDL en geeft daarbij zelf aan hoe hij of zij tot meer duurzaamheid wil komen. Het gaat er niet om dat boeren moeten investeren in specifieke middelen of systemen, maar om het behalen van doelen.

Het ministerie van LNV wil het Investeringsfonds op termijn laten uitgroeien tot een belangrijk beleidsinstrument gericht op een agrarische sector die minder stikstof uitstoot, kringlopen verder weet te sluiten en meer oog heeft voor bodem en biodiversiteit. Het Investeringsfonds maakt deel uit van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van LNV.

Werkkapitaalregeling

Behalve het Investeringsfonds kent het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw ook een werkkapitaalregeling. Tijdens een omschakelperiode naar bijvoorbeeld biologische landbouw hebben agrarisch ondernemers vaak tijdelijk hogere kosten en lagere opbrengsten. Daarvoor komt de werkkapiltaalregeling beschikbaar; waarschijnlijk vanaf 1 september dit jaar. Daarnaast is er een subsidieregeling voor het maken van een solide bedrijfsplan voor omschakeling en een voor het opstarten van een demonstratiebedrijf.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak reageert positief op het nieuwe investeringsfonds. Dit gaat boeren daadwerkelijk helpen om de gewenste omschakeling te kunnen maken, stelt hij.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden