Skip to content

Artikel Agraaf: CLM: Bijna helft van boeren wekt eigen energie op

45 Procent van de boeren en tuinders wekt zijn eigen duurzame energie op. Vrijwel alle boeren (95 procent) nemen energiebesparende maatregelen op hun bedrijf. Dat blijkt uit onderzoek van het CLM in opdracht van RVO.

Veel boeren en tuinders vinden energie een belangrijk thema, wordt duidelijk uit het onderzoek. Het grootse deel van de ondernemers neemt maatregelen en het aantal ondernemers dat maatregelen neemt is afgelopen jaren toegenomen. In 2012 nam nog 80 procent van de agrarisch ondernemers energiebesparende maatregelen op zijn bedrijf, het percentage boeren dat zijn eigen energie opwekte kwam in dat jaar niet verder dan 10 procent. Het CLM vermoedt dat de verplichting tot het registreren van energiebesparingsmaatregelen vanuit de Lijst Erkende maatregelen die in 2017 van kracht werd wellicht heeft bijgedragen aan de toename.

Zonne-energie populairst

Een belangrijke voorwaarde voor boeren om energiebesparende maatregelen te nemen is dat het financieel uit moet kunnen en er voldoende geld moet zijn om te kunnen investeren, concludeert CLM. Investeren in zonne-energie lijkt voor veel ondernemers aan deze voorwaarden te voldoen. Het aantal ondernemers dat in zonne-energie heeft geïnvesteerd steeg van 4 procent (2012) naar 42 procent (2020).

De kennis over en bewustingwording van emissies van broeikasgassen uit de landbouw is sinds 2021 toegenomen onder boeren, zo komt verder uit het onderzoek naar voren. Vooral de uitstoot van CO2, door energiegebruik en brandstof krijgt aandacht; 96 procent van de respondenten vindt energiebesparing belangrijk. Uitstoot van overige broeikasgassen, zoals methaan, staat minder in de belangstelling. Een mogelijke oorzaak van dit verschil is volgens CLM dat energiebesparing en duurzame energieopwekking rendement kunnen opleveren, terwijl dit voor overige broeikasgassen minder duidelijk is.

Agroconvenant

Het Agroconvenant, waarin afspraken staan tussen de overheid en agrosector over energie en klimaat, loopt in 2020 af. De afsluiting van het Agroconvenant was aanleiding voor RVO om het CLM te laten onderzoeken hoe het staat met de kennis en bewustwording rond energie en klimaat in de landbouw. Dit onderzoek vormt een aanvulling op drie eerdere onderzoeken in 2012, 2015 en 2018.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden