Skip to content

Artikel Agraaf: 1,5 miljoen euro per jaar extra voor Aanvalsplan Grutto

Het agrarisch natuurbeheer uitbreiden en zo de natuur- en landschapskwaliteit in en rond weilanden, akkers en boerensloten behouden en verbeteren. Dat voornemen uit de provincie Utrecht in haar Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028 die het provinciebestuur heeft vastgesteld. Voor het Aanvalsplan Grutto wordt 1,5 miljoen euro per jaar extra uitgetrokken.

In het kader van de verbetering van het agrarisch natuurbeheer in Utrecht stelt de provincie onder andere meer geld beschikbaar voor de bescherming van weidevogels, met name de grutto. Ook komt er een speciale subsidie voor boeren die de klimaatdoelen ondersteunen, zo staat in de Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028. Deze visie vormt de basis voor de subsidiëring van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

Biodiversiteit bevorderen

De biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap staan door het intensieve landgebruik in de agrarische sector onder druk, zo stelt de provincie Utrecht. ‘Het is daarom belangrijk dat boeren maatregelen nemen om de natuurwaarden op en rond hun percelen te versterken en de afname van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Op die manier ontstaat er leefruimte voor bijzondere planten- en diersoorten.’ Maatregelen die volgens Utrecht hieraan bijdragen zijn bijvoorbeeld het niet bemesten van slootkanten, goed onderhoud van bomenrijen en ruimte geven aan broedende weidevogels. Om boeren hier in de toekomst nog beter in te ondersteunen past Utrecht het beleid aan en verruimt het de subsidieregeling.

Klimaatdoelen

Belangrijke onderdelen van het ANLb zijn volgens de provincie het weidevogelbeheer, het landschapsbeheer, het agrarisch waterbeheer en het beheer van randen langs akkers en sloten en specifieke ondersteuning voor bepaalde soorten. Vanaf 2023 is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen die de klimaatdoelen ondersteunen. Hieronder vallen bijvoorbeeld de aanleg van bosjes en de opvang van overtallig regenwater. Hier komt 400.000 euro per jaar voor vrij.

Weidevogels

Al sinds de jaren ’90 neemt het aantal weidevogels in Nederland gestaag af, meldt Utrecht. ‘In Utrecht is het de afgelopen jaren gelukt hun aantal te stabiliseren en op sommige plekken zelfs te laten toenemen.’ Op dat voorzichtige succes wil de provincie voortbouwen. Daarom wordt de komende jaren zo’n 1,5 miljoen euro per jaar extra vrijgemaakt voor het Aanvalsplan Grutto, waardoor er meer kuikenland en plas-dras locaties voor deze weidevogels kan worden gerealiseerd. Ook is er meer aandacht voor andere weide- en akkervogels zoals de patrijs.

Natuurbeheerplan

De Visie Agrarisch Natuurbeheer 2023-2028 vormt de basis voor de subsidiëring van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in de nieuwe subsidieperiode, die loopt van 2023 tot en met 2028. De visie wordt de komende maanden vertaald naar het Natuurbeheerplan voor 2023, dat het inhoudelijk toetsingskader vormt voor de subsidies. De subsidiebeschikkingen worden eind 2022 afgegeven en kunnen via agrarische collectieven worden aangevraagd.

Financiering

De subsidies voor het agrarisch natuurbeheer worden gefinancierd door de Europese Unie (EU), de provincie en de waterschappen. Op dit moment is er 7 miljoen euro per jaar beschikbaar, in de komende subsidieperiode zal dit bedrag groeien naar 10 miljoen euro per jaar.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden