Skip to content

Artikel AD | Géén gedwongen uitkoop van boeren: dit zijn de opmerkelijke plannen van nieuw bestuur Zuid-Holland

Het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland presenteerde een aantal opmerkelijke plannen voor de komende jaren, zoals een streep door gedwongen uitkoop van boeren voor stikstofreductie. De ideologische tegenstellingen tussen BoerBurgerBeweging en GroenLinks leveren vooralsnog geen problemen op.

,,Het is goed dat er nu een akkoord ligt”, zegt Arie Slob tijdens de presentatie van het nieuwe provinciebestuur in Zuid-Holland. ,,Maar voor de mensen die het moeten gaan uitvoeren, begint het nu pas.” Dit zou een open deur kunnen zijn, ware het niet dat er in de provincie Zuid-Holland een aantal zware dossiers op tafel liggen die niet zomaar zijn opgelost.

De nieuwe coalitie, van BoerBurgerBeweging (BBB), VVD, GroenLinks, CDA en PvdA, kwam er op voorspraak van ‘verkenner’ Fred Teeven, voormalig VVD-staatssecretaris. Met ideologische tegenpolen als BBB en GroenLinks leek het op voorhand lastig, zo niet onmogelijk, om tot een akkoord te komen. Of zoals gedeputeerde Meindert Stolk (CDA) het zei: ,,Tot de verkiezingen vergroot je de verschillen, daarna probeer je bruggen te bouwen.”

Geen gedwongen uitkoop van boeren
En zo ging het, dus kent het akkoord een aantal opmerkelijke uitkomsten. Zo heeft BBB een voor haar achterban belangrijke verkiezingsbelofte binnengehaald: ,,In deze Statenperiode vindt er geen gedwongen uitkoop plaats ten behoeve van stikstofreductie”, schrijft de nieuwe coalitie.

Misschien kwam dit voort uit de houding waarmee de partijen de gesprekken ingingen, zegt Hans Veentjer, fractievoorzitter van BBB. ,,Een krachtig Zuid-Holland (de titel van het bestuursakkoord, red.) kan alleen bereikt worden met respect voor elkaar.”

Respect wil ook de achterban van GroenLinks en PvdA. Daarom was het voor de twee linkse partijen binnen de coalitie bijvoorbeeld van belang tegemoet te komen aan de enorme grote groep woningzoekenden in Nederland. Gemeenten die op dit moment achterlopen bij het bouwen van betaalbare huizen moeten extra hun best gaan doen. Daarom gaat de provincie Zuid-Holland uit van 40 procent betaalbare nieuwbouwwoningen. Dit komt neer op zo’n 100.000 nieuwe sociale huurwoningen. Op die manier komt het landelijke streven van 30 procent sociale huurwoningen weer in zicht.

Korting om verkeersarmoede tegen te gaan
Een ander in het oog springend plan is de aanpak van verkeersarmoede. Om die te voorkomen, zo stelt het nieuwe bestuur voor, komt er een proef met korting op openbaar vervoer voor mensen met een minimuminkomen. Deze test zal lopen vanaf 2025 tot 2029. Hier wordt 2,5 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Het instellen van een burgerberaad, om kiezers meer te betrekken bij het maken van besluiten, moet helpen meer draagvlak te creëren onder de bevolking. Dergelijke bijeenkomsten moeten twee keer per jaar plaatsvinden. ,,Wat daar uit gaat komen, is niet vooraf te zeggen, maar we hebben grote ambities op dit vlak”, zegt de nieuw aangetreden gedeputeerde namens BBB, Mariëtte van Leeuwen. In het verlengde van dit initiatief ligt het ‘Potje van de Staten’. Een half miljoen euro is bestemd voor iedereen die met een goed plan komt.

Een groot dossier voor elk bestuursorgaan anno 2023 is de energietransitie. Het nieuwe provinciebestuur wil onderzoek doen naar de mogelijke plaatsing van kleine modulaire kernreactoren in Zuid-Holland. Opmerkelijk, aangezien voor een dergelijk onderzoek kennis moet worden ingehuurd terwijl de provincie niet zelf beslist over plaatsing van zulke reactoren.

Er wordt meer onderzoek gedaan: de nieuwe bestuurders willen ook weten wat ‘de huidige maatschappelijke en economische waarde van het vliegveld Rotterdam The Hague Airport is’ om te weten te komen of het een andere bestemming moet krijgen. Dit is een nieuw, het vorige provinciebestuur was tegen sluiting.

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden