Skip to content

Project Agrarische bedrijven in het Groen

 

Den Hâneker heeft recent een project subsidie aangevraagd (POP3) voor het project Agrarische bedrijven in het Groen.

Er zijn nogal wat bedrijven in de Alblasserwaard –Vijfheerenlanden met weinig goede erfbeplanting. Hierin willen we verandering brengen. Bij toekenning (verwacht begin 2018) gaan we aan de slag om de komende 3 jaar bij 70-100 agrarische bedrijven een plan te maken en te realiseren.  Op het erf worden een aantal streekeigen landschapselementen aangelegd, zoals een boomgaard, knotwilgenrij, elzensingel, houtsingel, haag, ruigtehoekje en kikkerpoel. Waar mogelijk worden ook nestkasten voor vogels en vleermuizen opgehangen. Voor de aan te planten soorten wordt gekozen uit inheemse bomen, struiken en kruidenmengsels. Het  beoogde resultaat is dat elk deelnemend bedrijf voorzien is van een ruim uitgevoerde erfbeplanting, die significant bijdraagt aan landschappelijke inpassing.

Een ander aspect is dat de agrarische biodiversiteit  al vele jaren fors onder druk staat en afneemt. Een adequate erfbeplanting met streekeigen soorten zal direct een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Allerlei diersoorten, waaronder beschermde soorten, maken gebruik van de landschapselementen op het erf. Ze leven er, maken er hun nest, planten zich voort, gebruiken het schuilplaats en overwinteringsplek. Vleermuizen kruipen er achter de planken en zitten in de spouw, ze eten veel insecten, ook de lastige in de stallen. Boerenzwaluwen bouwen hun nest in de stal en jagen op insecten. In de sloot en de kikkerpoel planten de vissen en kikkers zich voort en leeft watergebonden macrofauna. Insecten, bijen en vlinders komen op de bloementuin en de bloesem af. Vogels nestelen in de struiken en bomen. De natuurvriendelijke oever biedt een leefplek voor oeverplanten, insecten, libellen. Kleine zoogdieren zoals de egel maken gebruik van de struikbeplanting en overhoekjes om te leven en te overwinteren. In de boomgaard en de knotwilgen leven allerlei vogels als steenuil en vliegenvanger. De gevarieerde biodiversiteit op de boerenerven verschilt daarmee veel van die in

de veenweiden, met de weidevogels en de flora en fauna in de sloten.

 

Deze gebiedsbrede aanpak kan een sterk uitstralend en voorbeeldeffect hebben op alle agrariërs en particulieren in A-V en zo het gevoel van “trots zijn op je streek” vergroten. Het vergroot de bewustwording van het belang van een goede erfbeplanting

 

Paddenpoel

Amfibieen, zoals kikkers en padden houden van stilstaand water en beschutting. Voor dat doel hebben we op ons bedrijf enige jaren geleden een ‘paddenpoel’ gegraven: een rustig en waterig plekje waar amfibieen de ruimte krijgen. Te oordelen naar het geluid dat ze op een mooie lenteavond maken, zijn ze daar erg blij mee!

 

Takkenril

Het doel van een takkenril is tweeledig: enerzijds het eenvoudig verwerken van snoeiafval, en anderzijds het bieden van beschutting aan allerlei kleine dieren zoals zangvogels, egels en muizen. Het dode hout is bovendien een belangrijke voedselbron voor allerlei insecten. De takkenril is aangelegd door vrijwilligers.

 

 

Hoogstamboomgaard 

Er si een oude hoogstamfruitboomgaard aanwezig, met diverse appel-, peren- en pruimenbomen. In 2010 een nieuwe hoogstamboomgaard aangeplant. Hoogstamfruitbomen horen bij het Hollandse boerenlandschap, en het fruit zelf is nuttig voor allerlei vogels en insecten.

.

 

 

.

 

Back To Top
Lid worden