Skip to content

Schouten presenteert programma Duurzame Veehouderij

Landbouwminister Carola Schouten heeft haar plannen voor het verduurzamen van de veehouderij bekendgemaakt. Het programma Duurzame Veehouderij bestaat uit 3 onderdelen. Schouten wil ondernemers experimenteer-ruimte geven, de condities om te verduurzamen verbeteren en als derde hebben sectoren zelf plannen gemaakt om hun sector te verduurzamen.

Met experimenteer-ruimte moeten voorlopers ruimte krijgen om nieuwe dingen te ontwikkelen, terwijl de grote groep kan leren en aanhaken bij de ontwikkelingen die er zijn. Schouten wil de condities om te verduurzamen verbeteren door de markt voor duurzame producten te stimuleren en de financiële slagkracht van de boer te verbeteren. Regelgeving moet beter gaan aansluiten en de kennis van verduurzaming moet worden verbreed.

Afzet vergroten
Schouten benadrukt dat het verduurzamen niet kan als daar geen waardering voor is. Er moeten nieuwe verdienmodellen komen waarbij boeren en andere partijen een eerlijke prijs krijgen voor goede, veilige producten die duurzaam geproduceerd zijn. Om de afzet van duurzame producten te bevorderen, werkt de minister met de Alliantie Verduurzaming Veehouderij, slagerijen en het netwerk MeatNL aan een plan om het marktaandeel van duurzame producten te vergroten ten opzichte van gangbare producten.

Beter Leven-keurmerk verbreed
Schouten wil ook dat overheden duurzamere producten gaan gebruiken. Het Beter Leven-keurmerk wordt verbreed met natuur- en milieucriteria. De Dierenbescherming werkt hierbij samen met stichting Natuur & Milieu en de Vogelbescherming. De eerste zuivelproducten met 1 ster volgens het nieuwe keurmerk liggen al in de schappen. Om de internationale markt voor duurzame producten te vergroten, gaat Nederland met andere Noordwest-Europese landen in gesprek over de noodzakelijke verduurzaming van de veehouderij. Schouten ondersteunt ook marktinitiatieven als het Holland Varken als kwaliteitslabel en het onderzoek van dierenwelzijnsorganisaties en ketenpartijen uit verschillende Europese landen naar de ontwikkeling van een internationaal marktbreed labelingsysteem voor productiemethoden en dierenwelzijn.

In gesprek met banken
Om boeren meer financieringsruimte te geven, gaat Schouten in gesprek met banken over aantrekkelijkere leningen voor duurzaamheidsinvesteringen. Ook wil ze een subsidieregeling maken voor haalbaarheidsstudies naar duurzamere dierlijke producten en moet het wetsvoorstel Ruimte voor Duurzaamheidsinitiatieven ondernemers de kans bieden om duurzaamheidsmaatregelen om te zetten in regelgeving.

Plannen van de sectoren
Sectororganisaties vanuit de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij, kalverhouderij en geitenhouderij hebben zelf sectorplannen gemaakt over het verduurzamen. Schouten is hier positief over. Zo wil de varkenshouderij inzetten op meer veevoer afkomstig van producten die niet geschikt zijn voor humane consumptie, de reductie van schadelijke emissies uit stallen en de betere verwaarding van mest. De melkveehouderij zet in op reductie van methaan- en ammoniakreductie, verbetering van zorg voor kalveren en grondgebondenheid van de sector in 2025. De pluimveesector zegt de uitstoot van fijnstof aan te pakken, in te zetten op 100% non-food-grondstoffen voor de pluimveesector en de sterfte aan te pakken. De kalversector zet in op kalvergezondheid, kalvertransport en stalklimaat, de geitensector focust zich op de zorg voor jonge dieren, antibioticagebruik, zoönosen en energie en klimaat.

Om veehouders te stimuleren emissies te reduceren, trekt het ministerie € 182 miljoen uit voor een subsidieregeling voor integrale emissiereducerende maatregelen. Deze regeling zal nog dit jaar open gaan. De plannen van Schouten voor het verduurzamen van de veehouderij zijn de uitwerking van haar toekomstvisie voor de landbouw, die ze vorig jaar presenteerde.

Reactie LTO Nederland
LTO Nederland reageert kritisch op de plannen van de minister. “Wij zijn als sectoren uitgedaagd om plannen te maken. De sectoren zijn met ambitieuze plannen gekomen en hebben hun bereidheid en ambitie getoond. Als je het samen oppakt, moet er ook van 2 kanten boter bij de vis komen. Dat mis ik nog wel van de overheid. Er worden mooie woorden geschreven, maar ik mis de concrete toezeggingen van de minister over waar beleids- en experimenteerruimte komen en waar geld voor beschikbaar komt”, zegt Marc Heijmans, projectcoördinator van LTO Nederland. Hij vreest dat deze onderhandelen nog wel eens spannend kunnen worden. Heijmans vindt dat als de overheid niet meedoet, de sectoren niet afgerekend kunnen worden op hun plannen. “Als je het samen doet, moet het ook echt van 2 kanten komen”, vindt hij. LTO Nederland wil dat er ruime experimenteermogelijkheden komen. “Niet alleen pilots waar maar 10 boeren aan mee mogen doen, maar grote projecten met bijvoorbeeld gewasderogatie.”.

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden