Skip to content

Plannen voor kleine camping aan de Noordzijde in Goudriaan

GOUDRIAAN • De gemeente Molenlanden wil toestemming geven aan de realisatie van een kleine camping aan de Noordzijde 48a in Goudriaan.

Op het perceel zijn al een bed-and-breakfast en groepsaccommodatie aanwezig. In het uitbreidingsplan wordt er behalve een kleine camping ook ruimte gereserveerd voor een gebouw met sanitaire voorzieningen, een speelweide/dierenweide en voor voldoende parkeerplaatsen.

Om dit initiatief mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De voor de uitbreiding bedoelde gronden zijn nu namelijk in gebruik als agrarisch grasland. De agrarische bestemming zal worden gewijzigd in een recreatieve bestemming.

Bezoekers langer houden
De gemeente Molenlanden is op zoek naar locaties voor kleinschalige verblijfsrecreatie. Zodoende wordt getracht om bijvoorbeeld bezoekers van Kinderdijk, het stadje Nieuwpoort of de Avonturenboerderij in de Alblasserwaard te houden.

Aan de Noordzijde 48a was jarenlang een agrarisch bedrijf gevestigd. Deze activiteiten zijn beëindigd, waarna is besloten de boerderij te verbouwen tot woonhuis en bed and breakfast. De rijtuigenschuur naast de boerderij wordt inmiddels als groepsaccommodatie gebruikt, zodat de agrarische functie van het perceel is gewijzigd naar een recreatieve functie. De uitbreiding sluit aan bij de huidige functie van de percelen.

Slagenlandschap
De recreatieve functie wordt uitgebreid in noordelijke richting, dat wil zeggen in het slagenlandschap. De initiatiefnemers hebben daarom een landschappelijk inpassingsplan op laten stellen voor zowel de bebouwing als het landschap (water, oevers en beplanting). Het Molenwaards Kookboek is hierbij als inspiratie gebruikt en men heeft geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten op het kenmerkende slagenlandschap.

Een recreatieve functie brengt extra verkeer met zich mee. Daarom wordt gezorgd voor voldoende parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden uit het zicht gerealiseerd in de vorm van grastegels, zodat het perceel toch een groen karakter behoudt.

Uitzicht
Met de uitbreiding wordt het uitzicht op het polderlandschap niet belemmerd. De uitbreiding vindt met name plaats achter de boerderij en de basisschool. Qua bebouwing wordt qua uitstraling aangesloten op ondergeschikte agrarische bedrijfsbebouwing, zoals een gepotdekselde schuur ten behoeve van de groepsaccommodatie.

De provincie Zuid-Holland en Waterschap Rivierenland zullen nog om advies worden gevraagd. Een inspraakprocedure wordt binnenkort opgestart.

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden