Skip to content

Nieuwe boeken onder de aandacht

Graag breng ik de volgende boeken onder uw aandacht. Ze zijn in 2016 uitgekomen en zoals de titels al doen vermoeden gaat het over agrarisch natuurbeheer ISBN 978-90-8686-281-8 en over sloten ISBN 978 90 5011 5094 .

Het eerste doen we als Den Hâneker al jaren en sloten, daar hebben we er ook heel wat van. Het eerste boek geeft een goed overzicht van de ontwikkelingen afgelopen jaren, de resultaten en ook: wat zijn de mogelijkheden in de toekomst? Het weidevogelbeheer- nu geregeld in het Gebiedscollectief-, de ganzenopvang, de waarde en het beheer van de groene elementen in het landschap, de biodiversiteit van een goede, streekeigen erfbeplanting komen aan de orde. Hoe pas je dat allemaal in in de bedrijfsvoering? In hoofdstuk 9 gaat het over sloten en slootkanten: het blauwe netwerk met en grote diversiteit aan levensvormen.

In het boek over sloten wordt daar zeer uitgebreid op ingegaan, met name het ecologisch slootbeheer. Daar is nog een wereld te winnen, juist in ons gebied met zijn honderden kilometers sloten! Deze boeken geven bijzonder waardevolle informatie, ook voor de projecten die Den Hâneker op stapel heeft staan. De werkgroep agrarisch natuurbeheer van Den Hâneker gaat in de bijeenkomst van maart de mogelijkheden van goed slootbeheer met elkaar bespreken, in combinatie met de projectplannen die er liggen en waar we subsidie voor gaan aanvragen.

Project Groenblauwe Dooradering op polderniveau
Eén van de projecten die Den Hâneker vorig jaar heeft bedacht en in een plan heeft geformuleerd, is de Groenblauwe Dooradering op polderniveau. De sloten met de oevers vormen een fijnmazig netwerk in het landschap. Door goed ecologisch beheer (schonen en baggeren) kan de biodiversiteit enorm toenemen en de waterkwaliteit sterk verbeteren. Als dat in alle sloten over de hele polder gebeurt, levert dat een grote bijdrage een de doelstelling van Kaderrichtlijn Water in de grote watergangen, waar het Waterschap alle belang bij heeft. Daarbij zoeken we de combinatie met waterberging voor piekopvang in de zomer. Het water in de polder zelf opvangen en zo lang mogelijk vasthouden. Dat is nog nergens uitgevoerd, maar wel veelbelovend. Met een groep studenten van In Holland te Delft gaan we allerlei aspecten in kaart brengen en onderzoeken op haalbaarheid. Welke maatregelen zijn nodig, wat kosten die en willen alle partijen meewerken? Half maart ga ik daar met de groep studenten mee aan de slag in een werkweek. De eerste resultaten hoort u zo spoedig mogelijk van me.

Gijsbert Pellikaan

Back To Top
Lid worden