Skip to content

Landbouw als vliegwiel voor de energie transitie

“De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector is hierin een cruciale partij. Zij heeft namelijk de ruimte om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren. De grootste uitdaging hierbij is het lokaal afstemmen van de productie van duurzame energie op de vraag (in tijd en omvang). Daarnaast is opschaling van het huidige productievermogen aan duurzame energie door de landbouw essentieel om een robuuste bijdrage te kunnen leveren aan het lokaal afstemmen en schakelen”. verteld Wouter Veefkind. Namens LTO is hij partner in dit consortium, waar ook Wageningen UR, TNO, ECN, WindUnie, Liander, Stedin en Jules Energy in participeren.

Maximaliseren van de bijdrage van de landbouw
Het doel van deze PPS is om invulling te geven aan de rol van de landbouw in de energietransitie. Dit door het maximaliseren van de bijdrage van de landbouw op een wijze dat hernieuwbare energieproductie en consumptie een integraal rendabel onderdeel van het agrarische bedrijf wordt. De PPS richt zich op technologische, economische en sociale innovaties die hiervoor nodig zijn.

Innovaties op bedrijfsniveau
Er liggen duidelijke kansen voor de agrarische sector maar dat vraagt nog wel om de nodige innovaties op bedrijfsniveau (integreren in bedrijfsvoering), in de energieketen (afstemmen vraag en aanbod) en in de samenwerking tussen boeren, burgers en samenleving (nieuwe verdienmodellen en maatschappelijke acceptatie).

CO2 footprint
De PPS wil er aan bijdragen dat agrarische ondernemers concrete handvatten krijgen om duurzame energieproductie en opslag te integreren in hun agrarische bedrijfsvoering. Dat versterkt niet alleen de inkomenspositie van agrariërs, het draagt ook bij aan het versterken van de maatschappelijke acceptatie. Zeker bij een gebiedsgerichte aanpak waarbij agrariërs, gemeenten, lokale energie-coöperaties, MKB ondernemers, Netbeheerders en maatschappelijke organisaties samen werken aan praktische oplossingen om de onbalans in duurzame energie productie en consumptie aan te pakken.

Toepassing van deze decentrale energietransitie aanpak op grote schaal in Nederland maakt voor miljarden aan toekomstige investeringen in de energie infrastructuur overbodig. Ook draagt het bij aan het realiseren van de klimaatafspraken van Parijs. De wetenschappelijke impact zit vooral in het reduceren van de CO2 footprint van agrarische productie via het volledig integreren van duurzame energieproductie en opslag in de totale bedrijfsvoering. Dat vraagt om herontwerp van bestaande agrarische bedrijfsprocessen en het optimaal benutten van technologische energieopslag innovaties. Niet landbouwproductie staat centraal, maar de integratie van energieproductie en -opslag met landbouwproductie.

Meer informatie: https://www.ppsenergielandbouw.nl/.

Bron: LTO

Back To Top
Lid worden