Skip to content

Wellant biedt in Ottoland cursus aan over de bodem (workshop voor agrariërs)

Datum: 14 mrt 2019
Tijd: 13:00 - 15:30 uur

Locatie
Wellantcollege Bossekamp


Wellant Bossekamp organiseert in Ottoland de komende maanden een cursus over de bodem. In de cursus zijn er twee bijzondere lezingen voor boeren, burgers en buitenlui, gevolgd door vier workshops speciaal bestemd voor de agrariërs.

De cursus staat open voor inwoners van de Vijfheerenlanden en Alblasserwaard. De twee avonden starten om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur. De toegang is gratis. De vier workshops die speciaal gericht zijn op de agrariërs starten steeds om 13.00 uur.

De bodem vormt de basis van kringlooplandbouw. Bodems zijn levende systemen die de belangrijke functie hebben uit zonne-energie koolstofverbindingen voort te brengen, in een vorm die mensen en dieren kunnen eten. Een goede bodemkwaliteit vraagt een evenwichtig en verantwoord gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen, uitgekiende bouwplannen en bewerking met machines die afgestemd zijn op het draagvermogen van de bodem. De bodem draagt dan niet alleen bij aan een hogere opbrengst, maar kan ook als buffer dienen voor extreme weersomstandigheden.

De eerste cursusdag is op donderdag 17 januari met Peter van Hoof (onderzoeker bodem kringloop bij Organic Forest).Hij gaat aan de gang met Meten is Weten / Gissen is Missen, bepaling en stimulering van de biologische kwaliteit van het bodemleven door middel van metingen. Het is nuttig om ecologisch kapitaal (weerstand van de veestapel, organische stof in de bodem, kwaliteit en kwantiteit bodemleven) snel en doelgericht naar een optimaal niveau van bodemleven en plantengroei te brengen. Door het vergelijken van de effecten van verschillende ingrepen op dezelfde beginsituatie kan men zien welke ingreep het beste resultaat oplevert. Uiteraard is er voldoende tijd voor vragen of een discussie. De heer Van Hoof gaat ook in op wat mensen zelf kunnen doen of laten bij de verbetering van de de bodemvruchtbaarheid.

Op dinsdag 29 januari is er een cursus met Nick van Eekeren van het Louis Bolk instituut. Hij richt zich in het bijzonder op de veehouderij in de veenweiden. In de regio daalt de bodem en stijgt het waterpeil. Koeien en tractoren zakken er weg in de zompige grond. Worden de weiden steeds minder bruikbaar voor de veehouderij? Kunnen we de bodembenutting nog verbeteren of zitten de veehouders aan de grens? Nick gaat in op de elementen die de bodemkwaliteit beïnvloeden en van elkaar afhankelijk zijn: waterhuishouding, bodemstructuur, organische stof, beworteling, bodemleven en bodemchemie.

De vier workshops die speciaal voor en met agrariërs zijn, worden gehouden op 7 en 14 februari en 7 en 14 maart). In vier op elkaar aansluitende workshops wordt dieper ingegaan op de verschillende onderdelen van aspecten die in de lezingen zijn behandeld.

Met behulp van eigen bodemprofielen wordt gekeken naar de bodemverdichting, naar de invloed van mest op het bodemleven, bodemvruchtbaarheid en de indicatoren van bodemkwaliteit. Naar aanleiding van eigen leervragen wordt aandacht besteed aan de relatie landbouw en natuur en gekeken waar voor de biodiversiteit de meeste winst is te behalen? De workshops vinden plaats in een groep van maximaal 20 deelnemers. Opgeven voor de workshop kan bij het secretariaat van Wellant: ottoland@wellant.nl.

Back To Top
Lid worden