Skip to content

Collectief AV maakt natuur- en landschapsbeheer inzichtelijk

REGIO • Een pilot duurzame melkveehouderij maakt inzichtelijk wat melkveehouders doen aan natuur- en landschapsbeheer. Boeren, collectieven en zuivelfabrieken slaan de handen ineen.

Agrariërs in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden doen van alles op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, maar de samenhang kan beter. Het Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (AV), actief op het gebied van agrarisch natuurbeheer, maakt daarom inzichtelijk wat melkveehouders al doen en helpt hen daarbij. Dit gebeurt tijdens een landelijke pilot van de Duurzame Zuivelketen en BoerenNatuur.

Zuivelondernemingen
Ook vier zuivelondernemingen zijn erbij betrokken. Zij hebben hun eigen duurzaamheidsprogramma’s, waarin zij voor bepaalde melkstromen voorwaarden stellen aan melkveebedrijven die melk leveren. De voorwaarden hebben betrekking op bijvoorbeeld erfbeplanting of kruidenrijk grasland.

Ruud Kooyman, kwaliteitscoördinator bij zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf: “We willen beter inzichtelijk maken wat melkveehouders doen op het gebied van duurzaamheid en natuur- en landschapsbeheer.”

BoerenNatuur
Projectmanager bij het Collectief AV is Marcel Benschop uit Uddel. “We zijn deze maand gestart met de pilot”, aldus Benschop. “We werken toe naar een landelijk registratiesysteem voor natuur- en landschapsbeheer door melkveehouders. We verzamelen alle gegevens over dit beheer, samen met BoerenNatuur, een landelijke organisatie van veertig collectieven die landbouw en natuur versterken. Die gegevens gaan naar de zuivelfabrieken. Doel is in 2020 een landelijk registratiesysteem beschikbaar te hebben voor alle zuivelondernemingen.” BoerenNatuur is een ideale partner; de organisatie heeft een landelijk dekkend systeem voor de registratie, monitoring, controle en borging van de subsidieregeling voor agrarisch natuurbeheer.

Plasdrasgebied
De agrariërs Tom en Simon Kortleve uit Oud-Alblas zijn, samen met negentien andere melkveehouders uit de regio AV, deelnemers aan de pilot. Simon: “Agrarisch natuurbeheer is ingepast in onze bedrijfsvoering. Stukken land beheren als plasdrasgebied doen we al 25 jaar. We vinden dat leuk, er is leven in de polder. ‘s Avonds horen we een concert van weidevogels. En je krijgt een vergoeding via het collectief.”

Weidevogels
Tom somt op wat ze, naast het beheer van plas-drasland, binnen hun maatschap doen: “We doen aan uitgesteld maaien en extensief weiden. Dat laatste betekent dat we er minder koeien op laten lopen, zodat er een verschil in gewashoogte ontstaat. Dat is belangrijk voor weidevogels. Ook hebben we botanische randen, waar we geen drijf- of kunstmest gebruiken en niet voor half juni mogen maaien.”

Simon: “Dankzij de kruiden leven er meer insecten, wat gunstig is voor jonge weidevogels.”

Biodiversiteit
Kooyman wijst op de groeiende vraag naar producten die rekening houden met biodiversiteit. Voor De Graafstroom is ook verbetering van het imago een drijfveer. Kooyman: “Als sector wil je aangeven waar je staat en wat je al doet en nagaan hoe je dat kunt vermarkten. We hebben ons eigen duurzaamheidsprogramma, waarbij we werken met contracten en punten. Nu willen we inzichtelijk hebben wat er bij elke veehouder gebeurt, zodat we dit kunnen communiceren met de consument. De maatschappij vraagt er steeds meer om.”

Benschop: “We willen duurzame landbouw hiermee ook versterken. Het is de bedoeling dat de bedrijven in de tweede helft van maart bezocht worden door het collectief. We zorgen voor begeleiding en gaan na wat de mogelijkheden zijn. Van de veertig collectieven in Nederland doen er vijftien mee.”

Koplopers
De regio AV hoort bij de koplopers op het gebied van duurzaamheid, aldus Benschop. “Meer dan een derde van de boeren in de regio AV doet mee aan agrarisch natuurbeheer. We lopen voorop met plasdras en kruidenrijk grasland. Hoe dat komt? Ik denk dat we als Collectief AV de taal van de boeren spreken.”

Bron: het Kontakt/Beeld: Anne Marie Hoekstra

Back To Top
Lid worden