Skip to content

Blog: Nieuw perspectief voor weidevogels in Zuid-Holland

De afgelopen decennia zijn in Zuid-Holland de kievit, grutto, scholekster en tureluur in alle weidevogelgebieden sterk achteruit gegaan. Voor de akkervogels in Zuid-Holland is het beeld niet anders. Een negatieve trend die nog steeds doorzet en steeds zichtbaarder wordt in het landschap. De weidevogels in de natuurreservaten weten zich enigszins te handhaven maar in het boerenland is de achteruitgang fors. Met alle inspanningen die door velen zijn geleverd hebben wij deze terugloop niet kunnen keren.In 2016 hebben Zuid-Hollandslandschap, IVN, Natuurmonumenten en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland in een brandbrief aangedrongen op meer actie van de provincie om de weidevogels voor Zuid-Holland te behouden.

Provinciale Staten hebben aangedrongen om tot een gerichte aanpak te komen voor het herstel van de weidevogelpopulatie in Zuid-Holland. De provincie zet, naast de bestaande instrumenten ter behoud van de biodiversiteit (zoals het beheer van het Natuurnetwerk Nederland en het agrarisch natuurbeheer) in op integrale, gebiedsgerichte en praktijkgerichte verbeterplannen. In de afgelopen jaren zijn extra middelen beschikbaar gesteld in het kader van de plattelandsontwikkelingsregeling om meer plas-dras gebieden en kruidenrijke weiden te creëren. Er zijn verbeterplannen opgesteld voor de Zuid-Hollandse Collectieven en de natuurreservaten. Er is een Plattelandsontwikkelingsprogramma opgezet om gericht te investeren in de doorontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer. Daarnaast is het afgelopen jaar met alle partijen binnen het agrarisch natuurbeheer en de groene organisaties gewerkt aan een actieplan Boerenlandvogels 2019-2027. Meer structuur in de aanpak en meerjarig geld om die ook door te zetten dat is goed nieuws dus voor de boerenlandvogels in Zuid-Holland.

Waar in het begin van deze Statenperiode de kiem is gelegd voor deze aanpak, volgt nu in de laatste vergadering het vaststellen van het meerjarig actieplan.
Op 20 februari in de laatste Provinciale Statenvergadering wordt dit verder besproken en vastgesteld.

Ik ben er van overtuigd dat deze aanpak de trend gaat keren en de weidevogels en akkervogels weer een toekomst gaan krijgen in Zuid-Holland. Met dank dus aan Provinciale Staten die hier een mooie basis voor heeft gelegd.

Lees hieronder:

Concept Actieplan – Boerenlandvogels

Gebiedsplannen bij actieplan

Bron en beeld: Milieufederatie

Back To Top
Lid worden