Skip to content

Artikel Kontakt | RES-partners Alblasserwaard en Rijk samen eens over zoektocht naar alternatieve windlocatie

ALBLASSERWAARD • Vorige week tekenden RES-partners gemeente Gorinchem en Molenlanden, waterschap Rivierenland, provincie Zuid-Holland en vertegenwoordigers van het Rijk een overeenkomst die de weg vrijmaakt om dit jaar te zoeken naar alternatieve windlocaties in de Alblasserwaard.

Daarnaast zijn de RES-partners bezig met het uitvoeren van een ambitieus programma zon-op-dak, energiebesparing, netcapaciteit en innovaties op het gebied van duurzaamheid.

De overeenkomst moet waarborgen dat het windbod in de Regionale Energiestrategie (RES) regio Alblasserwaard tijdig wordt gerealiseerd. Ook spreken alle betrokken partijen gezamenlijk de intentie uit om het windbod op een andere plek dan zoeklocatie Avelingen te realiseren.

Voor de gezamenlijke verkenning naar een of meer alternatieve windlocaties is tot eind 2023 de tijd. Snelheid in het onderzoek naar alternatieven is nodig. Alle benodigde omgevingsvergunningen voor RES-projecten moeten uiterlijk op 1 januari 2025 verstrekt zijn volgens het Klimaatakkoord.

Daarnaast loopt een landelijke subsidieregeling, waarmee projecten voor grootschalige energieopwekking worden gesubsidieerd, in 2025 af. Als er voor eind 2023 een reële alternatieve locatie(s) gevonden is/zijn, dan gaat locatie Avelingen definitief van de kaart. Zo niet, dan wordt de verkenning van Avelingen als windlocatie hervat.

Belangrijke randvoorwaarden zijn toekomstbestendige normen voor afstand en/of geluid, veiligheid en natuur. Ook de bescherming van het Groene Hart (vanuit het provinciale beleid), het borgen van minimaal 50% lokaal eigendom en het betrekken van inwoners en bedrijven zijn voorwaarden. De gemeenteraden en de volksvertegenwoordigers van de RES-partners worden nauw betrokken bij het formuleren van uitgangspunten voor de zoektocht naar alternatieve windlocaties.

Eerste onderzoek
Een eerste onderzoek naar eventuele belemmeringen rondom de reeds vergunde windlocaties Groote Haar en Giessenwind vindt momenteel plaats. Voor Giessenwind geldt dat er geen uitbreiding komt van het aantal turbines. Wel wordt gekeken naar het vermogen van de bestaande turbines. Het huidige onderzoek is de basis voor verdere gesprekken over uitgangspunten in de zoektocht naar alternatieve windlocaties.

Ambitieus programma
Gorinchem en Molenlanden zien het opwekken van hernieuwbare energie uit 50% zon en 50% wind als essentieel onderdeel van het eerder gedane RES-bod. De zoektocht naar alternatieve windlocaties is een belangrijk onderdeel van de RES. Het vergt dit jaar tijd en aandacht van alle betrokken partijen. Naast het zoeken naar alternatieve windlocaties zijn de RES-partners ook bezig met het uitvoeren van een ambitieus programma zon-op-dak, energiebesparing, netcapaciteit en innovaties op het gebied van duurzaamheid.

Op de foto staan de RES-partners en het Rijk die de bestuursovereenkomst getekend hebben. Van links naar rechts de heer van ‘t Pad (waterschap Rivierenland), mevrouw Albers (namens het Rijk), de heer van Dijk (voorzitter RES-beraad), wethouder de Boer (gemeente Gorinchem), wethouder Lock (gemeente Molenlanden) en gedeputeerde de heer Potjer (provincie Zuid-Holland).

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden