Skip to content

Artikel Kontakt | Natuurorganisatie waarschuwt voor verstoring weidevogels bij plaatsing windmolens

ALBLASSERWAARD • Natuurorganisatie Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden waarschuwt voor de negatieve gevolgen van de plaatsing van windmolens voor de weidevogels in het gebied.

De gemeenten Gorinchem en Molenlanden willen in de nabije toekomst zes tot tien windmolens van zo’n 240 meter (tip)hoogte plaatsen, mogelijk in gebieden waar veel weidevogels verblijven en nestelen.

Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb), waaronder het weidevogelbeheer.

Bescherming verdienen
“In de Alblasserwaard bevinden zich nog belangrijke weidevogelgebieden, die nadrukkelijk bescherming verdienen”, schrijft gebiedscoördinator Karel Rietveld van Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden aan de gemeente Molenlanden.

“Onze deelnemers/leden, veelal melkveehouders, doen elk voorjaar hun uiterste best om de weidevogels en hun kuikens een geschikt leefgebied te bieden, door vochtige weiden (plasdrassen) aan te leggen, niet te bemesten, later te maaien, enzovoorts. Daarbij worden ze geholpen door tientallen vrijwilligers.”

Verstoringsafstand
Het Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden vreest dat plaatsing van windmolens sterk negatief kan uitpakken voor de weidevogels. Algemeen wordt uitgegaan van een verstoringsafstand van 200 meter, waarbinnen sprake zal zijn van een reductie van het aantal weidevogels. De verstoringsafstand zal in de praktijk nog (veel) verder kunnen oplopen. Voor de grutto, als voorbeeld, is de gemiddelde afstand waarbinnen een significant waarneembare aantalsreductie mogelijk is 370 meter, tot in het slechtste geval 680 meter.

In de directe nabijheid van de voorgestelde zoeklocaties voor windmolens, bevinden zich zeer goede weidevogelgebieden, waar jaarlijks veel weidevogels broeden en hun kuikens grootbrengen. Plaatsing van windmolens in de nabijheid van deze gebieden, kan grote gevolgen hebben voor de weidevogelstand in de Alblasserwaard, aldus het Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Karel Rietveld: “In verband met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), zullen er de komende jaren grote opgaven op het gebied afkomen. Ook wat betreft de weidevogelstand. Het kan toch niet zo zijn dat overheden aan de ene kant grote opgaven van het gebied vragen, en die aan de andere kant zelf ‘ondermijnen’. We vragen u dan ook nadrukkelijk om het weidevogelbelang zwaar te laten meewegen in uw uiteindelijke beslissing.”

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden