Skip to content

Artikel Kontakt: Miljoenen voor aanpak bodemdaling in Alblasserwaard

REGIO • De provincie Zuid-Holland krijgt 22 miljoen euro van het rijk om bodemdaling tegen te gaan. Een deel van dit bedrag is bestemd voor de Alblasserwaard.

Het geld wordt ingezet in de veenweidegebieden met de meeste bodemdaling: de Krimpenerwaard, de Alblasserwaard en het gebied rondom de Nieuwkoopse Plassen. De provincie Zuid-Holland maakte dit onlangs bekend op haar website.

Deel Klimaatakkoord
De investering is onderdeel van het Veenplan van landbouwminister Carola Schouten en een belangrijke stap in de uitvoering van het Klimaatakkoord. Het inklinken van veen heeft gevolgen voor het klimaat. Een laag waterpeil heeft bodemdaling en oxidatie van veen tot gevolg. Het vrijkomen van CO2 draagt bij aan opwarming van de aarde.

Twee fasen
In het Klimaatakkoord is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen door veenweidegebieden in 2030 met 1 miljoen ton per jaar omlaag te brengen. Het kabinet heeft voor de eerste fase, de jaren 2020 en 2021, 100 miljoen euro toegezegd. Dit bedrag is bedoeld voor korte termijn maatregelen, verdeeld over zes provincies. Voor de maatregelen in de jaren 2022-2030 is nog eens 100 miljoen euro beschikbaar.

Plan van aanpak
De provincie was over aanpak van bodemdaling al een tijd in gesprek met onder andere boeren, gemeenten en waterschappen en stelde een plan van aanpak op. Marieke Kok van KnowWy was in 2018 ingehuurd als projectleider bij het opstellen van de Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA). Daarin komt ook de opgave bodemdaling aan de orde.

Kennisontwikkeling
Kok vertelt dat tijdens het overleg over de RMA twee ambities zijn verwoord: “Dat bodemdaling in de regio als een gezamenlijke opgave wordt ervaren, waarmee we gezamenlijk aan de slag gaan. En dat we gaan werken aan kennisontwikkeling, om nieuwe oplossingen te bedenken buiten de nu bekende kaders. Dat kan door een omgeving te creëren waarin verschillende oplossingsrichtingen verkend worden, met relatief kleine pilots.”

Goed nieuws
Als een van de RMA-projectleiders is Kok blij met het toegezegde bedrag. “Dat er voor dit belangrijke onderwerp nu financiële middelen vanuit het Rijk beschikbaar zijn, die de provincie ook in de Alblasserwaard gaat besteden, vind ik erg goed nieuws! Naast het feit dat er geld is voor concrete pilot- en onderzoeksprojecten, zal dit ook bijdragen aan de bewustwording en het urgentiebesef. Dat helpt enorm om onze ambities te verwerkelijken.”

Zie ook: https://bit.ly/2Qe4Km2

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden