Skip to content

Artikel Kontakt | Gemeente Molenlanden geeft informateur provincie aandachtspunten mee

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft een brief geschreven aan de informateur van de provincie Zuid-Holland, die na de onlangs gehouden verkiezingen druk bezig is om een coalitie te onderzoeken tussen de partijen BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA.

“Samen met de provincie werken wij aan ons gebiedsplan”, redeneert de gemeente Molenlanden. In een brief aan de informateur benoemt de gemeente een aantal punten die voor dat gebiedsproces van belang zijn. “We vragen de informateur deelnemende partijen te vragen in hoeverre zij ruimte zien om de genoemde punten in coalitiedeelname een plek te geven. Dat is voor ons belangrijk om ons proces samen met de provincie tot een goed einde te brengen.”

Punten in de brief die genoemd worden richting de provincie, hebben onder meer betrekking op een snelle afwikkeling van de vergunningen. Ook wil de gemeente Molenlanden dat de provincie, naast maatregelen op bedrijfsniveau, ook ruimte geeft voor coöperatieve oplossing die bijdragen aan de opgaven voor het gebied, zoals een boerenstikstofbank, boerengrondbank en coöperatieve mestvergisting.

Daarnaast vraagt de gemeente Molenlanden of de provincie ruimte wil geven voor het ontwikkelen van initiatieven die de melkveehouderij in het gebied toekomstbestendig houden. Voortzetting van het provinciale veenweiden-overleg en ondersteuning van initiatieven tegen bodemdaling worden ook genoemd als aandachtspunten bij het vormen van een nieuwe coalitie op provinciaal niveau.

Artikel: Kontakt

Back To Top
Lid worden