Skip to content

Artikel Kontakt: Advies: ‘Verhoog waterpeil op veenpercelen tot -20 centimeter’

ALBLASSERWAARD • In de echte (agrarische) veenweidegebieden moet het grondwaterpeil de komende dertig jaar worden verhoogd naar -20 centimeter onder maaiveld. Dat adviseert de Raad voor de Leefomgeving in een deze week gepubliceerd advies. 

Alleen door deze ingrijpende maatregel kan de neergaande spiraal van peilverlaging, veenoxidatie en bodemdaling volgens de raad worden doorbroken. “Om bodemdaling tegen te gaan, is een omslag nodig in het waterbeheer van veenweidegebieden: van peilverlaging naar peilverhoging.

De raad adviseert om 50% bodemdalingsreductie verplicht te stellen voor 2030, en voor 2050 een streefdoel van 70% bodemdalingsreductie. Deze doelen vloeien rechtstreeks voort uit de verplichtingen in de Klimaatwet. De raad vindt dat de doelen onderdeel moeten zijn van een op te stellen nationaal beleidskader bodemdaling in de Nationale Omgevingsvisie, en wettelijk vastgelegd moeten worden in regelgeving op grond van de Omgevingswet. In 2030 kan nader worden bezien of het streefdoel voor 2050 bijstelling behoeft en welke instrumenten nodig zijn om dat doel te bereiken.

Voor de boeren in de veenweidegebieden kan de stijging van het waterpeil volgens de Raad ingrijpende gevolgen hebben: die leidt immers tot ‘vernatting’ van hun percelen. Vooral in de echte veenweidegebieden in de gemeente Molenlanden heeft dat drastische gevolgen. Is rendabel boeren nog wel mogelijk bij zo’n hoge waterstand? “In veel gevallen zullen zij hun bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen, bijvoorbeeld door extensivering, met minder vee per hectare en/of andere teelten”, schrijft de Raad voor de Leefomgeving. “Zij moeten daarbij door de overheid worden ondersteund, financieel en met kennis.”

De raad adviseert om een financierings­systeem op te zetten waarin agrariërs, bijvoorbeeld door bedrijven, kunnen worden betaald voor de CO2-reductie die zij realiseren bovenop de huidige klimaatafspraken voor veen­weidegebieden. Verder adviseert de raad om een omschakelings­premie voor boeren beschik­baar te stellen en te zorgen voor uitvoerings­budget voor de her­inrichting van veenweidegebieden.

Bron: het Kontakt/Beeld: Geurt Mouthaan

Back To Top
Lid worden