Skip to content

Artikel Agraaf | Onze Weidevogels: 8 ton subsidie voor Zuid-Hollandse boerenlandvogels

Provincie Zuid-Holland heeft vanuit het Actieplan Boerenlandvogels 8 ton subsidie beschikbaar gesteld aan agrarische collectieven en terreinbeherende organisaties voor het inrichten van gebieden voor boerenlandvogels.

In het Actieplan Boerenlandvogels is onder andere afgesproken dat er in 2027 5 procent meer gruttoparen in Zuid-Holland moeten broeden in vergelijking met de periode 2013-2015. Op dit moment broedt ongeveer 15 procent van de landelijke gruttopopulatie in Zuid-Holland. Voor akkervogels geldt dat er geen achteruitgang van de patrijs mag zijn.

Verbeteren leefgebied
De aanpak wordt georganiseerd vanuit verschillende actielijnen: beter en meer weidevogelbeheer, het verbeteren van de inrichting van gebieden zodat meer kuikens overleven, monitoring, onderzoek en de ondersteuning van vrijwilligers.

11 aanvragen goedgekeurd
Vanuit de subsidieregeling Verbeteren Leefgebied Boerenlandvogels konden aanvragen worden ingediend voor maatregelen om het leefgebied van boerenlandvogels te verbeteren. De provincie heeft voor 1,2 miljoen euro aanvragen ontvangen van agrarische collectieven en terreinbeherende organisaties.

Deze aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van verschillende criteria, zoals de gereedheid en de mate waarin de activiteit bijdraagt aan de verbetering van het gebied in relatie tot het bedrag. Er zijn uiteindelijk 11 aanvragen goedgekeurd voor een totaalbedrag van 800.000 euro. Het gaat hier om ruim 50 plasdraspompen, aanleg van patrijzenakkers en hagen, aanleg braakstroken voor kieviten en ontwikkelingsbeheer.

Effecten
Een van aanvragers is het agrarische collectief De Hollandse Venen, waarbij 140 boeren zijn aangesloten. Om het aantal grutto’s in stand te houden en waar mogelijk te vergroten heeft het collectief een aanvraag ingediend voor 10 plasdraspompen, nestbeschermers en wildcamera’s. De effecten van deze maatregelen worden door het collectief bijgehouden.

Volgens voorzitter Ben Verkleij melden zich nog steeds nieuwe boeren aan om percelen in te richten met volvelds plasdras of greppel plasdras. „De boeren zien het effect van plasdras voor weidevogels en willen dit ook graag voor hun ‘eigen’ weidevogels realiseren. Een beweging die wij graag stimuleren.”

Verbetering biodiversiteit
Niet alleen boerenlandvogels profiteren van de uitvoering van de aangevraagde maatregelen. Ook andere icoonsoorten zoals de zwarte stern, dotterbloem en de argusvlinder hebben baat bij de nieuwe inrichting. In veel van de voorstellen worden maatregelen getroffen die zorgen voor een verhoging van het waterpeil. Dit heeft ook een positieve invloed op het tegengaan van bodemdaling.

De projecten krijgen na toezegging van de subsidie een voorschot van 80 procent van de gesubsidieerde kosten, waarna ze van start kunnen. De aanvragen voor ontwikkelingsbeheer hebben een looptijd van 3 jaar.

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden