Skip to content

Artikel Agraaf: Kabinet maakt werk van bodemdaling in veenweidegebieden

Provincies waarvan agrarische veenweidegebieden kampen met bodemdaling en andere veenweideproblemen kunnen aankloppen bij het Rijk. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het is de bedoeling dat de veenweideprovincies Friesland, Groningen, Noord- en Zuid Holland, Overijssel en Utrecht samen met landbouw- en natuurorganisaties, de waterschappen en gemeenten gaan kijken welke problemen er spelen in de veenweidegebieden. Volgens het Rijk verschillen de problemen namelijk per gebied of regio.

Onderzoek

Er is eerst grondig onderzoek om de problemen bloot te leggen. Zomaar het waterpeil opschroeven is niet de bedoeling, omdat dit volgens het Rijk te grote gevolgen heeft voor boeren in veenweidegebieden. ‘Oplossingsrichtingen om boeren in veenweidegebied een duurzame toekomst te geven, liggen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe water infiltratie technieken, natuurinclusieve kringlooplandbouw met extensivering en mogelijk de ontwikkeling van natte teelten’, schrijft het ministerie van LNV.

De investering is onderdeel van het Klimaatakkoord. De provincies dragen samen al 105 miljoen euro bij en krijgen nu dus ook de beschikking over geld vanuit het Rijk. ‘Hiermee worden de meest urgente gebieden qua bodemdaling aangepakt om klimaatwinst te boeken in combinatie met een toekomstbestendige landbouw en meer biodiversiteit.’

Bron: Agraaf

Back To Top
Lid worden