Skip to content

Artikel AD: ‘Ontzie de natuur in Zuid-Holland in het streven naar duurzame energie’

BRANDBRIEF NATUURMONUMENTEN | Natuurmonumenten heeft bij de provincie Zuid-Holland haar zorgen geuit over de ambitieuze plannen om de komende decennia zo veel mogelijk duurzame energie op te wekken. ,,Dat streven dreigt te botsen met de belangen van de natuur.’’

Dat schrijft provinciaal ambassadeur Anneklaar Wijnants namens Natuurmonumenten in een brief aan gedeputeerde Berend Potjer. Volgende week buigt Provinciale Staten zich namelijk over de in totaal zeven ingediende energiestrategieën in Zuid-Holland. In de RES van de Drechtsteden, Alblasserwaard en die van onder meer de Hoeksche Waard, zijn plannen opgenomen om wind- en zonne-energie te winnen. Een aantal locaties die in die regio’s zijn aangemerkt stuit Natuurmonumenten tegen de borst.

In haar brief roept ze op in de zogeheten NNN-gebieden (Natuurnetwerk Nederland) als in de Natura2000 gebieden, zoals het Haringvliet, geen zoekgebieden te maken om dergelijke schone energie te kunnen winnen. ,,Wij verzoeken u dringend de kaarten met zoekgebieden zodanig aan te passen dat rekening wordt gehouden met de wettelijke en harde restricties die vanuit de natuuropgaven worden gesteld’’, schrijft ze aan Potjer.

Wijnants zegt de energietransitie wel toe te juichen. ,,Tegelijkertijd vragen wij u om beschermde natuurgebieden en de bijzondere natuurlijke en cultuurhistorisch waardevolle landschappen in Zuid-Holland te ontzien.’’

12.000 woningen van het aardgas

Op 9 september worden namelijk de zeven Regionale Energie Strategieën (RES) door Zuid-Holland beoordeeld. Daarin geven de zeven energieregio’s in de provincie hun plannen aan waarmee de komende jaren zo veel mogelijk schone energie moet worden opgewekt. De strategieën maken allemaal onderdeel uit van het landelijke Klimaatakkoord, dat onder meer stelt dat in 2050 de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) met 95 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Over tien jaar moet dat al gehalveerd zijn.

De Drechtsteden willen over tien jaar onder meer 12.000 woningen van het aardgas af helpen om die landelijke ambitie te halen. Daarnaast wordt er door de gemeenten ook gekeken naar grootschalige locaties waar wind- of zonne-energie kan worden gewonnen. Het bouwen van een groot windpark om zo grote hoeveelheden aan schone energie op te wekken heeft niet haar voorkeur maar ‘wordt op voorhand niet uitgesloten’.

Wel wordt er eerst onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken op plaatsen langs de snelwegen A15 en A16 en in de buurt van het rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht. Afgelegen landschappen die bij de eventuele komst van een park van zonnepanelen niet direct ‘verkracht’ worden.

Alblasserwaard: vol op windenergie!

Waar Natuurmonumenten er voor pleit om goed te kijken naar geschikte locaties voor grootschalige zon- en windenergieprojecten willen ze in Alblasserwaard juist vol inzetten op met name de winning van energie uit de wind. De energieregio van de gemeenten Molenlanden en Gorinchem stuurde vorige week nog een brief naar de provincie om extra aandacht te vragen voor de historisch gezien bijzondere regio die de Alblasserwaard is als het gaat om schone energie.

,,We benadrukken dat we in onze RES-regio éérst vol inzetten op zonne-energie via daken van bedrijven en grote boerenschuren’’, valt er in het bijgevoegde document aan Potjer te lezen. Maar daarnaast worden de ‘kansrijke zoekgebieden voor windenergie in Gorinchem’ aangestipt. ,,De Alblasserwaard is een regio die van oudsher op innovatieve wijze gebruikt maakt van natuurlijke energie, zoals met de molens van Kinderdijk. In ons RES-bod breken we opnieuw een lans voor windenergie.’’

Bron: AD Rivierenland

Back To Top
Lid worden