Utrechtse natuurorganisaties komen met Actieplan Stikstof

Europe 1803506 1280

Vijf Utrechtse natuurorganisaties hebben een Actieplan Stikstof aangeboden aan de Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Utrechts Landschap, de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Natuurmonumenten, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN geven hierin weer hoe naar hun mening de natuur weer hersteld kan worden.

‘Wij vinden dat alle sectoren een bijdrage moeten leveren aan de vermindering van de stikstofuitstoot. In Utrecht gaat het hierbij met name om het wegverkeer en de landbouw’, zo wordt het actieplan geïntroduceerd. ‘Als natuur- en milieuorganisaties denken we graag mee om tot een lange termijn oplossing te komen voor de stikstofproblematiek. Dit doen we onder andere door met de provincie en landbouworganisaties samen te werken aan de uitvoering van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur.’

‘Evenredige bijdrage’
De vijf natuurorganisaties vragen Provinciale Staten een ‘samenhangend pakket van maatregelen te stellen, waarbij iedere sector ‘een evenredige bijdrage levert aan het terugdringen van de stikstofemissie.’ Daarbij zien zij graag dat er in de gehele provincie mee wordt gewerkt, niet alleen rondom Natura 2000-gebieden. Voor de landbouw hebben de vijf organisaties acht maatregelen opgesteld.

Versnelde transitie
Zo moet de provincie Utrecht volgens de organisaties inzetten op een versnelde transitie naar een natuurinclusieve, extensieve en grondgebonden landbouw. ‘Het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur schetst hiervoor doelen en acties. Neem als provincie een actieve rol in het realiseren van deze transitie. Werk actief aan ruilverkavelingen ten behoeve van natuurinclusieve landbouw. Stel bijvoorbeeld een grondbank in om bedrijven te helpen extensiveren en richt daarbij de aandacht actief op bedrijven rondom natuurgebieden.’Daarnaast stelt zij dat stikstofmaatregelen gecombineerd moeten worden met andere beleidsdoelen, zoals klimaat en bodemdaling.

De organisaties pleiten ervoor om bij sanering van agrarische bedrijven fosfaatrechten en vergunningsruimte in te trekken. Vrijkomende gronden moeten ter beschikking worden gesteld aan natuurinclusieve boeren, zodat extensivering mogelijk wordt voor hen, zo wordt beschreven in het plan.

Regionaal plafond
Daarnaast wordt er gesproken over regionale stikstofplafonds. ‘Deze gebiedsdoelen worden via een gebiedsproces vertaald naar bedrijfsdoelen. Wanneer vast staat dat de doelen gerealiseerd gaan worden, kan extern salderen toegepast worden als uitkomst van een gebiedsproces.’

Ook zou de provincie de aanwezigheid van koeien in de wei, ander voergebruik en alternatieve manieren van mestaanwending moeten stimuleren. ‘Uit recent gepubliceerde resultaten van de Proeftuin Veenweiden blijkt dat op deze wijzen belangrijke reducties behaald kunnen worden.’

Bron: Agraaf

Lid worden