Skip to content

Schouten wil alle ondernemers in 2030 klimaatbestendig

Alle ondernemers in de land- en tuinbouw moeten in 2030 voorbereid zijn om duurzaam en effectief om te gaan met de veranderingen in het klimaat. Dat staat in het Actieprogramma Klimaatadaptatie dat is opgesteld door de ministeries van landbouw en infrastructuur en waterstaat, LTO Nederland, Unie van Waterschappen, IPO, VNG en het Verbond van Verzekeraars. Het voorstel wordt de komende maanden besproken met bestuurders en in de regio verder opgepakt.

Het actieprogramma is onderdeel van de droogtemaatregelen die landbouwminister Carola Schouten neemt. Ze wil dat de sector en overheden beter voorbereid zijn en sneller kunnen ingrijpen in geval van extreem weer. “De crisisorganisatie van LNV is dan ook klaar om op te schalen bij dreigende of feitelijke watertekorten in 2019”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Ze heeft een sectoroverleg voor landbouw ingericht dat zowel in de ‘koude fase’ als de ‘warme fase’ over de belangrijke aandachtspunten overlegt, zodat in geval van droogte en watertekort snel kan worden gehandeld.

Kaart voor verdringingsreeks in de maak
RVO.nl werkt aan een kaart op basis van de gewasgegevens om in geval van droogte de nationale verdringingsreeks (de prioritering bij het verdelen van water) op nationaal en regionaal niveau beter te kunnen toepassen. De belangen van de landbouw, zoals die van kapitaalintensieve gewassen, worden hierbij meegenomen. Voor natuurgebieden is een dergelijke kaart al beschikbaar. Voor de landbouw zal deze in juli operationeel worden.

Actieprogramma klimaatadaptatie bestaat uit 5 pijlers
Het actieprogramma klimaatadaptatie richt zich op 5 onderdelen: het watersysteem moet klaar zijn om in te spelen op extreme droogte of extreme regenval en de landbouw en natuur moeten weerbaarder worden gemaakt tegen deze klimaatveranderingen. De bodemstructuur moet verbeteren om het waterbergend vermogen te verbeteren en boeren moeten klimaatbestendige gewassen en teeltsystemen kunnen kiezen en toepassen. Voor de veehouderij zet het actieprogramma in op maatregelen met betrekking tot hittestress en UV-straling in verband met dierenwelzijn, diertransporten en nieuwe dierziekten. De vijfde pijler richt zich op de instrumenten om de doelen te halen: via regionale aanpak en ontwikkeling en delen van kennis en innovatie.

In het kader van het actieplan moeten eind 2021 de risico’s, knelpunten en kansen op het gebied van klimaatadaptatie in de landbouw in kaart worden gebracht en moeten oplossingen in beeld zijn of in gang zijn gezet.

Kamerbrief Carola Schouten

Bron: Boerderij

Back To Top
Lid worden