Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Zuid-Holland mag boeren onteigenen voor natuurdoelen

Provincie Zuid-Holland mag boeren onteigenen als het op andere manieren niet lukt om voldoende landbouwgrond om te zetten in natuur. Provinciale Staten stemden woensdag in met uitbreiding van de instrumentenkoffer die de provincie heeft om de doelen voor Natuurnetwerk Nederland te halen.

De uitbreiding houdt ook in dat er meer mogelijkheden voor subsidie komen als boeren het natuurbeheer zelf voor hun rekening nemen, de zogeheten zelfrealisatie. Mocht dat echter onvoldoende blijken, kunnen ook schadeloosstelling en onteigening worden ingezet. Zuid-Holland moet onder meer 136 kilometer ecologische verbindingszone hebben aangelegd in 2027, daarvan is momenteel zo’n 25 kilometer gerealiseerd.

Gedeputeerde Berend Potjer (GroenLinks) zegt dat de doelen niet worden gehaald als op de oude manier wordt verder gegaan. ‘Daarom ben ik blij met extra middelen vanuit het Rijk om te versnellen. Onze inzet is om er met agrariërs altijd gezamenlijk uit te komen. Via zelfrealisatie en anders minnelijk via ruilverkaveling of uitkoop. Dat kan alleen als we onteigening wettelijk mogelijk maken.’

Met name CDA en VVD spraken zich fel uit tegen onteigening. Statenlid Jaco Kastelein (CDA): ‘Wij hebben grote moeite met onteigening. Als je dat inzet, geef je als provincie eigenlijk toe dat je er niet uitkomt. Zo wil je toch niet bekendstaan?’ Collega Herbert Zilverentant (VVD): ‘Onteigening is voor ons echt het allerlaatste middel. Wij geloven in agrarisch natuurbeheer en zelfrealisatie.’

Maatwerk van belang

LTO Noord sprak zich eerder per brief en in de commissievergadering van Provinciale Staten al stevig uit tegen de inzet van onteigening. ‘De transitie van de landbouw naar een landbouw die kringlopen zoveel mogelijk weet te sluiten, vraagt om ruimtelijke inpassing van verschillende functies. Hierbij is maatwerk van belang. Algemene en rigoureuze instrumenten als schadeloosstelling en onteigening passen hier volgens LTO Noord niet bij’, aldus provinciaal LTO-voorzitter Arie Verhorst.

Volgens Verhorst kent de provincie veel ruimtelijke uitdagingen, maar heeft de agrarische sector die ook. ‘Er is veel grond nodig om te kunnen extensiveren. Dat zal lastig worden, omdat het landbouwareaal onder druk staat door de vele ruimtelijke claims.’

De opgave voor een ecologische verbindingszone ziet Verhorst als een nieuwe ruimtelijke claim. ‘Die mogelijk ook nog eens door schadeloosstelling en onteigening wordt gerealiseerd. Voor de agrarische sector is dit onaanvaardbaar.’

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden