Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Ruim 90 procent boeren neemt maatregelen voor weidevogels

Veruit de meeste boeren in Nederland zijn begaan met het lot van weidevogels. Zo neemt 92 procent van de boeren maatregelen voor weidevogels en vindt 79 procent het erg dat de weidevogelpopulatie daalt.

Dat blijkt uit resultaten van het weidevogelonderzoek dat werd uitgevoerd door Geelen Consultancy in opdracht van Agrio en Jeen. Aan het onderzoek werkten 1.095 melkveehouders en akkerbouwers mee. 72 procent van de ondervraagde boeren vindt dat hij of zij een rol heeft in het in stand houden van de weidevogelpopulatie.

Hoewel 92 procent van de boeren aangeeft maatregelen te nemen voor weidevogels, zijn er ook factoren die boeren daarvan weerhouden. De belangrijkste reden is predatie (59 procent). Daarnaast wordt bemoeizucht van andere instanties (34 procent) genoemd. 24 procent geeft aan dat er eerst een financiële compensatie moet zijn, voordat maatregelen genomen kunnen worden.

Markeren van nesten

Onder maatregelen die boeren nemen voor de weidevogels vallen zowel maatregelen die genomen worden op kleine als op grote schaal. De meest populaire maatregel is het markeren van nesten in het veld, zodat deze tijdens het maaien kunnen worden ontweken. Ook passen veel boeren de manier waarop ze maaien aan, bijvoorbeeld door minder of later in het seizoen te maaien en zaaien ze kruidenrijk grasland in.

De ondervraagde melkveehouders en akkerbouwers noemen als belangrijkste reden om bij te dragen aan weidevogelbeheer dat ze genieten van de natuur. Ongeveer de helft van de boeren is aangesloten bij een agrarisch collectief en ontvangt een financiële bijdrage.

Extra inkomsten

Slechts 17 procent van de ondervraagde boeren geeft aan weidevogelbeheer te doen vanwege de extra inkomsten. Meer dan de helft zet zich in, omdat ze zich verantwoordelijk voelt voor de weidevogels. De ondervraagden vinden weidevogelbeheer goed voor het imago van de sector. Meer dan de helft van de ondervraagde boeren geeft aan in de toekomst mogelijk meer te willen doen voor weidevogels. 22 procent weet dit al zeker en 11 procent doet niets.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden