Skip to content

Artikel Nieuwe Oogst: Coronaherstelfondsen gaan in december open

Twee subsidieregelingen met geld uit het Europese coronaherstelfonds gaan in december open. Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kunnen boeren en tuinders alleen of gezamenlijk investeren in de toekomst van hun bedrijf.

Het EHF is een Europees steunfonds voor landbouwers. Nederland krijgt een budget van 52,4 miljoen euro. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van covid-19. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. Dit is een voorwaarde voor het gebruiken van het budget uit het fonds en daarom spreekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij deze regeling over groen-economisch herstel.

Begin dit jaar heeft LTO Nederland zich ervoor ingezet dat dit geld ten goede komt aan boeren en tuinders. De organisatie betoogt dat het immers gaat om het herstel na de economische crisis door de coronapandemie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nu aan de subsidieregelingen voor groen-economisch herstel van de landbouwsector.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft aangekondigd dat de regelingen in december opengaan tot maandag 14 februari. Ondernemers moeten voor deze regelingen meer dan de helft van hun inkomsten uit de land- en tuinbouw halen. Het zijn eenmalige regelingen. De regeling maakt onderscheidt tussen ‘Investeren in groen-economisch herstel’ en ‘Samenwerken aan groen-economisch herstel’.

In de eerste regeling zijn er vijf categorieën, met elk een budget van 7,1 miljoen euro: precisielandbouw en smart farming; digitalisering; water, waaronder droogte en verzilting; duurzame bedrijfsvoering; natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw. Er geldt een minimumsubsidiebedrag van 25.000 euro en een maximum van 150.000 euro. Het bedrag is maximaal 60 procent van de subsidiabele investeringskosten. Voor boeren en tuinders jonger dan 40 jaar geldt een maximum van 75 procent.

De tweede subsidieregeling is geënt op de al bestaande mogelijkheden voor samenwerking voor innovatie via ‘operationele groepen’. Dit valt onder het Europese Innovatie Partnerschap. De aanvragen moeten komen van samenwerkingsverbanden en hier moet minimaal één boer of tuinder lid van zijn. De aanvragen worden beoordeeld door een commissie. Voor deze regeling is 15 miljoen euro beschikbaar.

Bron: Nieuwe Oogst

Back To Top
Lid worden