Ga naar hoofdinhoud

Artikel Melkvee.nl: Melkveehouders kunnen vanaf 15 november derogatie 2022 aanvragen

Van 15 november tot en met 13 december kunnen melkveehouders hun derogatievergunning voor 2022 aanvragen op de site van rvo.

Bij derogatie stijgt de gebruiksnorm voor dierlijke mest op landbouwgrond van 170 naar 230 kilogram stikstof per hectare op zand- en lössgronden in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. En van 170 naar 250 kilogram stikstof per hectare voor de rest van Nederland.

Geen wijzingen
De voorwaarden voor het aanvragen van derogatie voor 2022 zijn gelijk aan de voorwaarden voor 2021. Zo vallen staldieren niet onder de derogatievergunning, mogen melkveehouders geen fosfaatkunstmest gebruiken en mag een sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen gebruikt worden voor met water verdunde mest en bij een temperatuur onder 20 graden celsius. Een uitgebreid overzicht van de voorwaarden is te vinden in het kader onder aan dit artikel.

2023
In de nieuwe derogatie beschikking voor Nederland is met ingang van 2023 een afbouwschema opgenomen voor het verlagen van de gebruiksnorm.

Derogatienormen

Zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg overige gebieden
2022 230 kg/N/ha 250 kg/N/ha
2023 220 kg/N/ha 240 kg/N/ha
2024 210 kg/N/ha 230 kg/N/ha
2025 190 kg/N/ha 200 kg/N/ha
2026 geen derogatie geen derogatie

Op zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg ligt de gebruiksnorm lager dan in de rest van Nederland. Hier komen vanaf 2023 meer gebieden bij. Welke dat zijn, hangt af van de analyse van de waterkwaliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Gebieden met te veel meststoffen in de grond noemen we met nutriënten verontreinigde gebieden. Het ministerie werkt momenteel aan een kaart waarop deze gebieden inzichtelijk worden gemaakt.

Percelen in Natura 2000-gebieden en grondwaterbeschermingsgebieden komen vanaf 2023 niet meer in aanmerking voor derogatie. Vanaf 2024 kan dit ook gelden ook voor percelen in een zone rond Natura2000-gebieden.

Op de site van rvo is een overzicht te vinden van de maatregelen die betrekking hebben op het afbouwen van de derogatie. De meeste aanpassingen worden in de loop van de tijd nog verder uitgewerkt.

De kosten voor het aanvragen van een derogatievergunning bedragen vijftig euro.

Derogatievoorwaarden 2022

Algemeen

 • U betaalt € 50 leges voor uw derogatievergunning.
 • U betaalt een tarief voor het monitoren van de milieueffecten. Meer hierover leest u hieronder bij Kosten voor derogatie. Misschien vragen wij u voor het monitoren om gegevens. Wij kunnen u ook vragen mee te werken aan metingen in het grond- en oppervlaktewater.
 • U houdt zich aan de regels uit de Meststoffenwet. Dat zijn bijvoorbeeld regels over de gebruiksnormen, het uitrijden van mest en vanggewassen na mais op zand- en lössgrond. Er staan ook voorwaarden in voor het scheuren van grasland en het aan- en afvoeren van mest.
 • Wij hebben in 2021 geen derogatievergunning van u ingetrokken.

Mest gebruiken

 • De gebruiksnorm voor dierlijke mest op landbouwgrond wordt verhoogd van 170 kilogram naar 230 kilogram. Dit is alleen voor zand- en lössgrond in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg. Voor de rest van Nederland is dit 250 kilogram.
 • U gebruikt bij de verhoging naar 230 of 250 kilogram alleen graasdierenmest. Heeft u ook staldieren? Bij die mest rekent u met 170 kilogram.
 • U gebruikt geen fosfaatkunstmest op uw bedrijf.
 • Gebruikt u een sleepvoetbemester voor Mest waterverdund uitrijden op klei- en veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 graden Celsius. Meer hierover leest u hieronder bij Buitentemperatuur bekijken.
 • U doet niet mee aan Mest bovengronds uitrijden. Heeft u zich hiervoor aangemeld in 2022, maar heeft u geen mest bovengronds uitgereden? U kunt deze aanmelding intrekken en daarna een derogatievergunning voor 2022 aanvragen.

Landbouwgrond gebruiken

 • U gebruikt van 15 mei tot en met 15 september 2022 (onafgebroken) in elk geval 80% van uw landbouwgrond als grasland. Grasland dat u vernieuwt telt ook mee. Wij controleren uw oppervlakte landbouwgrond met de gegevens van uw Gecombineerde opgave.
 • Scheurt of vernietigt u grasland voor maisteelt op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 65 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. De stikstofbemonsteringsplicht voor deze grond vervalt. Vanaf 2021 is dit niet meer alleen voor bedrijven met een derogatievergunning, maar voor alle bedrijven.
 • Scheurt of vernietigt u na 31 mei grasland voor graslandvernieuwing op zand- en lössgrond? Dan rekent u met een korting van 50 kilogram op de stikstofgebruiksnorm per hectare die gescheurd is. Dit geldt niet alleen voor bedrijven met een derogatievergunning, maar voor alle bedrijven.

Gegevens bewaren of versturen

 • U verstuurt de Aanvullende gegevens landbouwer (AGL) over 2021 en 2022 op tijd. De AGL over 2021 verstuurt u uiterlijk 13 december 2022. Die over 2022 uiterlijk 31 januari 2023.
 • U laat uw percelen bemonsteren door een geaccrediteerd laboratorium. Hiervoor wordt het Protocol fosfaattoestand bepalen gebruikt. Dit protocol vindt u hieronder bij Bemestingsplan maken.
 • U maakt een bemestingsplan. Dit heeft u uiterlijk 13 december 2022 klaar en bewaart u in uw administratie. Wat u in het bemestingsplan zet, leest u hieronder.

Buitentemperatuur bekijken

Gebruikt u een sleepvoetbemester op klei- of veengrond? Dan rijdt u alleen mest uit als de buitentemperatuur lager is dan 20 graden Celsius. U gebruikt deze kaart van het KNMI om te bepalen of u mag uitrijden. Hierop ziet u voor iedere regio de buitentemperatuur. Die wordt gemeten door de weerstations van het KNMI en elke 10 minuten bijgewerkt.

Bemestingsplan maken

Een voorwaarde voor derogatie is het maken van een bemestingsplan. U heeft hiervoor een analyserapport nodig van de bemonstering van uw landbouwgrond. Een geaccrediteerd (erkend) laboratorium moet dit uitvoeren en opstellen. Het grondmonster mocht altijd niet ouder zijn dan 4 jaar. Voor derogatie in 2022 is deze voorwaarde ruimer. Het grondmonster mag op 13 december 2022 niet ouder zijn dan 5 jaar. U bewaart de rapporten op uw bedrijf. Op de site van rvo staat een toelichting op het digitale bemestingsplan en het protocol voor het vaststellen van de de fosfaattoestand van de bodem.

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden