Skip to content

Artikel Melkvee.nl | Deel 3 Antwoorden op vragen Gecombineerde opgave: Bufferstroken en eco-regelingen

De deadline van de Gecombineerde opgave is uitgesteld naar 15 juni, maar dat betekent niet dat voor menig boer deze nieuwe deadline gemakkelijk is te om te behalen. Er zijn nog steeds veel vragen over het invullen van de opgave. Dat bleek ook tijdens de webinar van Agrio en RVO ‘De uitdagingen van de Gecombineerde opgave: hoe pak ik het aan?’. Dit is deel 3 waar RVO en Jeroen van den Hengel, bedrijfskundig adviseur Alfa, antwoord geven op vragen over bufferstroken, mest en eco-regelingen.

Vragen over Bufferstroken

Hoe meet je hoe breed de bufferstrook precies is?

Jeroen van den Hengel/RVO: ‘In Mijn percelen kunt u gebruik maken van de liniaal-functie om te meten.’

Hoe zit het precies met bufferstrook en derogatie. Bufferstrook wordt van grasland afgetrokken?

Jeroen van den Hengel/RVO: ‘Bufferstroken tellen in zijn geheel niet mee. Zowel bij grasland niet als bij de totale oppervlakte landbouwgrond.’

Mag ik het maaisel dat ik moet afvoeren van de bufferstrook gebruiken als voer?

Jeroen van den Hengel/RVO: ‘Als je een bufferstrook inzet voor de eco-activiteit Kruidenrijke bufferstrook, dan mag je het kruidenmengsel maaien en afvoeren, maar niet als voer gebruiken.

Op veengrond heb je geen talud, maar hier wordt met de bufferstrook wel vanuit gegaan. Wordt dit nog aangepast?

Jeroen van den Hengel/RVO: ‘Terechte vraag!’

Ik heb een biologisch bedrijf. Aan welke voorwaarden over bufferstroken en akkerranden moet ik voldoen?

Jeroen van den Hengel/RVO: ‘De voorwaarden/conditionaliteiten zijn ook op biologische boeren van toepassing, waaronder de verplichte bufferstroken langs waterlopen.’

Ik heb een perceel mais. Op de bufferstrook mag niet bemest en gespoten worden. Maar mag dan op de bufferstrook wel mais gezaaid worden?

Jeroen van den Hengel: ‘Ja, op de verplichte bufferstroken langs waterlopen zijn alle gewassen toegestaan.’

Hoe moet ik bufferstroken aangeven die ik niet van de mestplaatsingsruimte af hoef te halen?

Jeroen van den Hengel/RVO: ‘Dit had betrekking op de situatie van Groene braak. De opgegeven oppervlakte mest is dan standaard 0 ha.’

Vanaf waar wordt de bufferstrook gemeten?

RVO: ‘Vanaf de insteek van de sloot tot het gewas dat op het perceel groeit.’

Hoe kan het dat een slootkant is opgeknipt is in 6 stukken: eerste stuk rood (dus afsnijden) dan een stukje groen (dus toevoegen), dan weer rood, dan weer groen, enz. Betreft een sloot zonder talud. Kloppen dan die BGT grenzen zoals aangegeven wel?

RVO: ‘U kunt het beste contact opnemen met RVO. Zij kijken met u mee.’

Hoe kan de oppervlakte van de bufferstrook opnieuw berekend worden? Kan de afstand vanaf de sloot ingetekend worden en hoe weet ik dan wat de lengte van de sloot is?

RVO: ‘De breedte van de bufferstrook wordt gemeten vanaf de waterloop tot aan het gewas dat op het perceel groeit. Met de functie Afstand meten (rechtsonder in het scherm in Mijn percelen) kunt u zien hoe breed de bufferstrook is.’

Waar kun je het oppervlakte van de bufferstrook vinden?

Jeroen van den Hengel/RVO: ‘De oppervlakte van de bufferstrook vindt u in de Gecombineerde opgave, bij de Regelingsgegevens per perceel.’

Kan het zijn dat een sloot geregistreerd staat als watervoerende sloot en de bufferstrook 1 meter is?

RVO: ‘Ja, door afschaling is het mogelijk dat de bufferstrook langs een watervoerende sloot niet 3 meter, maar 1 of zelfs 0,5 meter is.’

Kan ik bufferstroken verleggen?

RVO: ‘U kunt in de Gecombineerde opgave aangeven als u het niet eens bent met een bufferstrook die u in Mijn percelen ziet.’

Hoe teken je het handigst een bufferstrook in?

Jeroen van den Hengel/RVO: ‘Met de functie ‘Splitsen op bufferstrook’ kunt u bufferstroken van de kaartlaag overnemen.’

Vragen over Eco-regeling en mest

Hoe komt het dat als je zowat alleen maar blijvend grasland en kruidenrijk grasland heb dat je in de eco activiteiten in brons komt? Ik doe dan ook nog aan agrarisch natuurbeheer zoals uitgesteld maaibeheer, plasdras kruidenrijk grasland, extensief weiden; dus misschien dat dit mee speelt. Hoe kom ik in brons?

RVO: ‘U moet de instapeis en drempelwaarde van de eco-activiteiten halen om in brons te komen. Deze vindt u op de website van RVO.’

Als je sloten intekent en deze zijn ecologisch, is het slootschonen is dan een eco-activiteit?

RVO: ‘Er zijn twee eco-activiteiten voor sloten: Bufferstrook lang bouwland en Bufferstrook langs grasland. De voorwaarden leest u op de website van RVO’.

Bij de detailweergave van de eco-regeling blijft Groene braak op een waarde nul staan, terwijl er ruim 4% niet-productief is ingevuld. Hoe kan dit?

RVO: ‘U kunt het beste contact opnemen met RVO. Zij kijken met u mee.’

Geldt de Verlengde weidegang in de eco-regeling ook voor schapen- en vleesveebedrijven?

RVO: ‘De eco-activiteit Verlengde weidegang geldt voor koeien die minimaal één keer hebben gekalfd. En die worden gehouden voor de productie van melk of andere melkproducten voor mensen.’

Er komt een foutmelding over ANLb- en eco-regeling. Wanneer is dit probleem opgelost, want dit is noodzakelijk om goede keuze te maken.

RVO: ‘Welke foutmelding krijgt u? U kunt het beste contact opnemen met RVO. Zij kijken met u mee. Een overzicht van storingen vindt u op Gecombineerde opgave actueel (rvo.nl).’

Waar kan ik vinden waarmee ik er een punt bij krijg voor de eco-regeling?

RVO: ‘U vindt de eco-activiteiten met punten en waarde op Punten en waarde eco-activiteiten 2023 (rvo.nl).’

Ik geef bij de eco-activiteit Rustgewas graan op al gewas. Moet ik dit over 3 jaar weer doen?

RVO: ‘U teelt minstens één keer in de 3 jaar een rustgewas als hoofdteelt op het perceel. De telling gaat in 2023 in. In de praktijk betekent dit dat RVO pas vanaf 2026 kijkt of er vanaf 2023 een rustgewas op het perceel stond. Tot die tijd kan elk perceel met rustgewas meetellen.’

Moet ik zelf op perceelsniveau berekenen hoeveel waarde ik boven 4% niet-productief krijg?

RVO: ‘In de Gecombineerde opgave vult u per perceel in of u dat inzet als niet-productief. De berekening maakt RVO.’

Tellen percelen waar ik geen derogatie voor krijg mee in de 80-20 regeling?

RVO: ‘Landbouwgrond die valt onder bouwland telt niet mee. U mag op percelen bij Natura 2000-gebieden vanaf 2023 niet meer de hogere norm van derogatie gebruiken. Maar dit grasland telt wel mee bij de berekening van 80% grasland.’

Hoe zit het precies met de verplichting om 4% bouwland niet productief te laten?

RVO: ‘Alles over de conditionaliteit 4% niet-productief leest u op de website van RVO.’

Telt een rietkraag langs grasland mee als niet-productief?

RVO: ‘Ja, u kunt een rietkraag inzetten als niet-productief.’

De sloot kan ik opgeven als landschapselement. Daarmee is het dan ook niet-productieve grond. Tussen de sloot en mijn betonpad is er nog een strookje gras (1 meter breed 800 meter lang). Deze grond heb ik aangemeld als overige landschapselementen. Het lukt niet om dit op te geven als niet-productieve grond (want er staan geen bomen op dit randje). Maar dat is het toch wel. Wat is de juiste manier van invullen?

RVO: ‘Op Conditionaliteiten GLB 2023 (rvo.nl) leest u wat RVO als landschapselement ziet. Hulp nodig bij het intekenen? Neem dan contact op met RVO.’

Ik heb wel recht op de waarde van eco-activiteiten, maar die zie ik niet in de Gecombineerde opgave. Wanneer wordt dat gecorrigeerd?

RVO: ‘Soms kunt u voor een eco- en ANLb-activiteit op hetzelfde perceel een betaling krijgen. Maar dat kan niet altijd. Op Samenhang tussen conditionaliteiten, ANLb en eco-regeling GLB 2023 (rvo.nl) ziet u in de tabel welke eco-activiteiten en ANLb-activiteiten samengaan op hetzelfde perceel. U ziet ook of er overlap is in de vergoedingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met RVO.’

Stel je geeft aan dat je meedoet met de eco-regeling. Vervolgens blijk je na invullen nog geen brons te halen. Kun je hem dan zo versturen of moet je eerst terug en aanvinken dat je niet meedoet aan de eco-regeling?

RVO: ‘U kunt de Gecombineerde opgave ook versturen als u geen brons haalt met de eco-regeling.’

Ik ben biologische boer dus kom met de eco-regeling meteen in goud. Ik pacht ook grond van een natuurorganisatie, deze vraagt ook GLB aan. Kan ik wel mee doen met de eco-regeling op deze grond?

RVO: ‘Bent u zelf geen eigenaar? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar, verhuurder en/of (erf)verpachter voor het gebruik van de landbouwgrond.’

Moet ik bij een perceel dat ik als groene braak opgeef ook nog aanvinken dat het niet-productief is?

RVO: ‘Als u een perceel opgeeft voor de eco-activiteit Groene braak, dan geeft u die eco-activiteit op in de Gecombineerde opgave. Als u een perceel inzet voor de conditionaliteit 4% niet-productief, dan vinkt u niet-productief aan.’

Waarom worden de gegevens van de BGT-check niet gebruikt?

Jeroen van den Hengel: ‘De BGT gaat over de nieuwe topografische grenzen. Veel bedrijven hebben gehoor gegeven aan de oproep om deze nieuwe perceelsgrenzen te controleren via de BGT-check, door het plaatsen van opmerkingen en ook via belafspraak met RVO. Bij de afronding van de BGT CHECK is regelmatig richting de ondernemer aangegeven dat de BGT-grenzen zouden worden aangepast. Veel landbouwers zien nu voor het eerst in Mijn percelen hoe de BGT-grenzen nu daadwerkelijk liggen. Daarop moeten zij de intekening van hun gewaspercelen aanpassen (de rode en groene vlaggetjes). De ervaring is inderdaad dat BGT-grenzen anders zijn dan de landbouwer had verwacht. Dit speelt o.m. op grote schaal in het veenweidegebied. De BGT zou moeten leiden tot meer stabiliteit en minder discussie over perceelsgrenzen. Dit doel lijkt nog niet te zijn bereikt.’

RVO: ‘De BGT gaat over nieuwe topografische grenzen. Veel ondernemers hebben deze nieuwe grenzen gecontroleerd via de BGT-check. Bij de afronding van de BGT-check is aangegeven dat de grenzen zouden worden aangepast. Sommige ondernemers zien nu voor het eerst in Mijn percelen hoe de BGT-grenzen liggen. Daarop moeten zij hun perceelsgrenzen aanpassen.’

Als je fouten hebt gemaakt krijg je dan de mogelijkheid deze nog te corrigeren in de loop van het jaar?

Jeroen van den Hengel: ‘In een Kamerbrief heeft de minister aangegeven dat landbouwers niet de dupe mogen worden. Hij ziet 2023 als leerjaar en wilt kijken naar goede oplossingen, in situaties waar de late bekendmaking van de voorwaarden, de complexe samenhang van regels, of onjuiste registratie in RVO-systemen voor niet-nakoming kunnen zorgen. Momenteel is er geen/nauwelijks mogelijkheid om fouten te corrigeren. De VLB heeft daarom voorgesteld om landbouwers toe te staan om ook na 15 mei, tot uiterlijk 30 november 2023 (deadline definitieve aanvraag GLB-subsidies) een exacte opgave te doen van de feitelijke oppervlakte van gewaspercelen, landschapselementen en bufferstroken, en uitgevoerde eco-activiteiten toe te voegen die niet eerder zijn aangemeld.’

RVO: ‘Na 15 juni heeft u nog tijd om aanpassingen te doen in uw Gecombineerde opgave. RVO ziet 2023 als ‘leerjaar’. Daarom gaan zij soepeler om met eventuele sancties en/of kortingen. RVO helpt u met uw aanvraag. Komt u er niet uit? Neem contact met RVO op.’

Hoe kan ik punten voor water krijgen? Er zijn heel veel greppels ingetekend die niet dieper zij dan een ploegvoor en waar nooit water in heeft gestaan.

Jeroen van den Hengel: ‘Op de RVO-site staat een overzicht van eco-activiteiten die punten kunnen opleveren op het duurzaamheidsdoel ‘water’, onder meer langjarig grasland, rustgewas en bufferstrook met kruiden. Pak dit overzicht erbij om te kijken met welke eco-activiteiten je voldoende punten en waarde kunt behalen.’

Hoe kan ik zien of ik goud haal? Met het demo programma lukt dat nog niet.

Jeroen van den Hengel: ‘In de Simulatietool kun je niet zien hoever je nog verwijderd bent van een volgend uitbetalingsniveau Zilver of Goud. Dat is inderdaad een tekortkoming. In de samenvatting van de Gecombineerde opgave wordt dit wel getoond. Diverse adviesorganisaties, waaronder Alfa, gebruiken een rekentool die wel meer inzicht geeft in de eco-regeling.’

Hoe kan ik zien of ik goud haal? Dat lukt niet met de Simulatietool.

RVO: ‘In de Simulatietool kunt u niet zien hoeveel punten en waarde u nog moet halen om goud te halen. In de samenvatting van de Gecombineerde opgave ziet u dat wel.’

Hoe teken je perceel juist in, en wat moet je allemaal intekenen. Wat moet ik allemaal intekenen?

RVO: ‘Op Stappenplan percelen registreren en wijzigen (rvo.nl) ziet u wat u moet intekenen.’

Hoe vind u zelf dat het gaat?

Jeroen van den Hengel: ‘De totstandkoming van het nieuwe GLB heeft jaren geduurd, terwijl de uitvoering nu in een periode van 2,5 maand moet gebeuren. Het is erg veel en ontzettend complex. Er zijn nog volop vragen. Naast de bijna dagelijkse storingen in de applicatie Mijn Percelen, zijn de berekeningen in de Simulatietool en de Gecombineerde opgave nog juist en volledig. Uitstel en verruiming, zoals de mogelijkheid om fouten te herstellen, zijn noodzakelijk.’

Hoe moet ik de vraag in de Gecombineerde opgave over niet-productieve grond beantwoorden?

Jeroen van den Hengel: ‘Dit is een vraag in de Gecombineerde opgave die inderdaad de meeste verwarring geeft. We hebben een suggestie gedaan voor een meer duidelijke antwoordopties.’

RVO: ‘Het klopt dat de vraag in de Gecombineerde opgave niet helemaal duidelijk was. Daarom heeft RVO de vraag aangepast. Meer informatie over niet-productieve grond leest u op Conditionaliteiten GLB 2023 (rvo.nl)’

Kan de houtwal/elzensingel op de bufferstrook geplaatst worden?

A: Een bufferstrook is een strook grond waarop je geen mest een gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken. In principe zijn alle gewassen en houtige elementen toegestaan, tenzij u de bufferstrook inzet voor de eco-activiteit Kruidenrijke bufferstrook.

Mag ik op een bufferstrook een eiwitgewas telen zodat ik meer waarde krijg voor mijn bufferstrook?

Jeroen van den Hengel: ‘Ja, door een wijziging in de regelgeving is het nu toegestaan om nagenoeg alle eco-activiteiten op een bufferstrook uit te voeren, waaronder de teelt van een stikstofbindend gewas/eiwitgewas.’

RVO: ‘Ja, u mag gewassen telen op een bufferstrook. Zet u de bufferstrook in als eco-activiteit of als niet-productief? Dan moet u in de tabel kijken welke gewassen u kunt telen. De tabel staat op Alles over bufferstroken (rvo.nl)’

Mag je een windsingel rondom gebouwen/camping opgeven als landschapselement?

RVO: ‘Landschapselementen moeten grenzen aan landbouwgrond.’

Traagheid systeem, wat wordt daar aangedaan? En hoe gaat men om met fouten, die zeer makkelijk gemaakt worden, door de complexiteit, maar waar je je best wel voordoet. Hoe gaat RVO om met fouten in de Gecombineerde opgave?

RVO: ‘Na 15 juni heeft u nog tijd om aanpassingen te doen in uw Gecombineerde opgave. RVO ziet 2023 als ‘leerjaar’. Daarom gaan zij soepeler om met eventuele sancties en/of kortingen. Zij helpen u met uw aanvraag. Komt u er niet uit? Neem contact met RVO op.’

Waarom is er geen code meer voor knotwilgen?

Jeroen van den Hengel: ‘Een geïsoleerde boom, zoals een knotwilg, registreer je vanaf 2023 niet meer in Mijn percelen. In de kaartlaag Bomen zie je solitaire bomen als een stip op de kaart. In de Gecombineerde opgave kunt u het aantal bomen opgeven.’

Waarom is er geen overgangsjaar naar het nieuwe GLB?

Jeroen van den Hengel: ‘Het jaar 2023 is door de minister bestempeld als ‘leerjaar’. Niet duidelijk is wat dit nu precies voor landbouwers betekend, behalve dat er minder snel sancties opgelegd zullen worden. De mogelijkheid om fouten te herstellen, door na 15 mei de opgave aan te passen, lijkt geen onderdeel te zijn van het leerjaar.’

RVO: ‘RVO ziet 2023 als ‘leerjaar’. Daarom gaan zij soepeler om met eventuele sancties en/of kortingen. Zij helpen u met uw aanvraag. Komt u er niet uit? Neem contact met RVO op.’

Mag je wintertarwe op bufferstroken behandelen tegen ziektes?

Jeroen van den Hengel: ‘Door LNV is inderdaad bevestigd dat op bufferstroken, waar afgelopen najaar al wintergewassen zijn ingezaaid, gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden. Er moet sprake zijn van schimmel/ziekte waardoor gewasbestrijding noodzakelijk is.’

RVO: ‘U mag schimmels of ziektes behandelen met gewasbestrijding. Dit mag als er afgelopen najaar wintergewassen zijn ingezaaid.’

Moet ik de Gecombineerde opgave invullen als ik minder dan 5 hectare landbouwgrond heb en geen subsidies wil aanvragen? Ook stopt mijn bedrijf op 31 december 2023.

RVO: ‘U kunt het beste contact opnemen met RVO. Zij kijken met u mee.’


Kijk hier de webinar ‘De uitdagingen van de Gecombineerde opgave: hoe pak ik het aan?’ terug

Tekst: Jeroen van den Hengel, RVO

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden