Skip to content

Artikel Melkvee.nl | BoerenNatuur wil komende vijf jaar 200 miljoen extra voor ANlb

De tarieven voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANlb) moeten omhoog om verschraling te voorkomen. Die oproep doet BoerenNatuur, koepelorganisatie voor agrarische collectieven, aan de politiek. Het gaat in totaal over 200 miljoen euro voor de komende vijf jaar.

BoerenNatuur heeft de leden van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aandacht gevraagd voor de lage tarieven van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Zij verwijst daarbij ook naar het initiatief dat de provincies hierin hebben genomen. De tarieven waren sinds 2016 niet meer geactualiseerd. ‘Die indexatie is dan ook niets meer dan het actualiseren van de gemaakte kosten en geleden inkomstenderving. ‘Het levert de boeren geen plus op. Voor de komende vijf jaren gaat het in totaal om een bedrag van ruim 200 miljoen euro, dus 40 miljoen euro per jaar. Daar is op dit moment geen dekking voor.’

Afschalen enige optie
Als er géén dekking wordt gevonden, resteert er geen andere optie dan het afschalen van het ANLb, aldus Boer en Natuur. Dat gaat volgens haar tegen de beleidsdoelen in die zijn gesteld in zowel het NSP (Nationaal Strategisch Plan) als het NPLG (Nederlands Programma Landelijk Gebied). ‘Deze vereisen juist een uitbreiding van het ANLb.’ Ook de Europese Commissie zal volgens Boer en Natuur niet blij mee zal zijn met de verschraling. ‘Dat kan tot een boete leiden.’

Afbreuk motivatie
Maar het allerbelangrijkste vindt BoerenNatuur dat afschaling slecht is voor de motivatie bij de ruim 11.000 ANLb-deelnemers, voornamelijk boeren. ‘Zonder hen is er geen ANLb. Onze veertig agrarische collectieven hebben inmiddels langjarige afspraken gemaakt met hun deelnemers, op basis van de gemaakte afspraken en toezeggingen over het beschikbare budget. En het eerste jaar beheer is inmiddels al grotendeels uitgevoerd. Als gevolg van het gat van 200 miljoen euro zijn de beschikkingen voor dit jaar echter nog niet afgegeven en verkeren onze collectieven en deelnemers in onzekerheid. Deze situatie druist ook in tegen de breed gesteunde motie van Boswijk c.s. van 20 december 2022 over ‘zekerheid bieden dat het beheer dat is aangevraagd en goed is uitgevoerd, ook daadwerkelijk uitbetaald wordt’ en de daaropvolgende toezegging van de minister.’

BoerenNatuur krijgt ruggesteun van LTO Nederland. „De brief van BoerenNatuur slaat de spijker op z’n kop”, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland. „Afschalen van het ANLb betekent simpelweg dat beleidsdoelen uit het NSP en NPLG, waarvoor juist uitbreiding van het ANLb vereist is, niet gehaald gaan worden. Als we willen dat boeren meer ruimte geven aan natuur op boerenland en meer landschapselementen beheren, moet ook de vergoeding die boeren hiervoor krijgen geregeld zijn. Bij het uitblijven van een fatsoenlijke basis voor het ANLb bestaat een groot risico dat het draagvlak voor deelname onder boeren en tuinders afneemt. Dat zou niet alleen zeer ongewenst, maar ook zeer zonde zijn.”

Bron: Melkvee.nl

Back To Top
Lid worden