Skip to content

Artikel Kontakt | Zuid-Hollands Landschap luidt noodklok voor Zouweboezem: het moeras valt droog

AMEIDE • Het Zuid-Hollands Landschap heeft na jarenlang geduldig overleg de noodklok geluid bij Waterschap Rivierenland en de provincie Utrecht: natuurgebied De Zouweboezem tussen Ameide en Lexmond verdroogt. ‘We moeten ingrijpen voordat de negatieve gevolgen voor de Zouweboezem niet meer te overzien zijn: het waterpeil moet snel met een stap omhoog.’

Dat meldt de stichting in een persbericht. ‘Het rietland in de Zouweboezem verdroogt, verruigt en verbost. De groei van riet loopt terug en grote delen van het moeras zijn veel te droog. De kwaliteit van de verdroogde rietlanden is nu zo slecht dat moerasvogels zich hier steeds minder kunnen handhaven.

Vossen komen volgens Het Zuid-Hollands Landschap bijvoorbeeld gemakkelijk door het drooggevallen riet en eten (jonge) vogels en eieren. ‘De bedreigde purperreigers vertrokken uit het riet en maken hun nesten inmiddels hoog in de bomen. Er broeden ook nauwelijks roerdompen meer.’

Broedkolonies
De Zouweboezem is het kleinste ‘Belangrijke Vogelgebied’ van Nederland, met als voornaamste broedvogel de purperreiger. In voorjaar en zomer broeden er 180 paar purperreigers, één van de grootste broedkolonies van ons land.

‘Het is een moerasgebied’, stelt Het Zuid-Hollands Landschap. ‘Dat is natuur waar het waterpeil schommelt. En het moet nat zijn. Als moeras langdurig verdroogt, kunnen typische moerasplanten niet meer groeien, verdwijnt het riet en kunnen moerasvogels er niet meer broeden, Het waterpeil in de Zouweboezem is al enkele jaren te laag en dat heeft grote gevolgen. Om het tij te keren, moet er snel meer water het gebied in.’

Peilgebied
Waterschap Rivierenland laat in een reactie weten bekend te zijn met de oproep van het Zuid-Hollands Landschap. ‘De Zouweboezem is een onderdeel van een groter peilgebied. Het watersysteem van de Zouweboezem is namelijk al decennia verbonden met de Linge en Merwedekanaal. In het peilbesluit van dit peilgebied zijn de natuurwaarden meegenomen.’

Ook het waterschap vindt de Zouweboezem een belangrijk en waardevol natuurgebied. ‘Wij zijn en blijven in gesprek met gebiedspartners hoe we dit bijzondere stukje Nederland leefbaar kunnen houden voor de toekomst. Het waterbeheer heeft daar onmiskenbaar een grote rol in.’

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden