Ga naar hoofdinhoud

Artikel Kontakt: Gezamenlijke aanpak vitale landbouw biedt perspectief in Alblasserwaard en Krimpenerwaard

ALBLASSERWAARD • Gedeputeerde Meindert Stolk heeft op maandag 23 augustus een bezoek gebracht aan diverse landbouwbedrijven in de Alblasserwaard en Krimpenerwaard. Hij sprak daar met boeren, bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over de uitdagingen in de veenweidegebieden, maar vooral over de gezamenlijke inzet om die aan te pakken.

Het ging onder meer over het remmen van bodemdaling, de toekomst van de veehouderij en de mogelijkheden die alternatieve teelten bieden.

22 miljoen euro
Eerder dit jaar heeft het Rijk 22 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanpak van de Zuid-Hollandse veenweidegebieden. In Alblasserwaard en Krimpenerwaard is sprake van bodemdaling; bij droogte of door bemaling en landgebruik klinkt het veen in, waarbij onder meer CO2 vrijkomt. In het Klimaatakkoord is afgesproken deze uitstoot uit het veen fors te verminderen. De provincie werkt samen met waterschappen, boeren, natuurorganisaties en gemeenten aan een plan hiervoor, onder meer in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard.

Stolk: “We staan voor ontzettend grote opgaven. De landbouwsector speelt een cruciale rol om die opgaven het hoofd te bieden. Er moeten dingen veranderen, maar een echte oplossing is niet haalbaar zonder de medewerking van de boeren. Vandaag zien we dat dat kan, dat boeren zich hiervoor volop inzetten én dat samenwerking hierbij loont. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Drukdrainage
In de Alblasserwaard ging Stolk onder meer langs bij de melkveehouderij van vader en zoon Van Rees in Brandwijk. Zij doen mee aan een proef van de ‘Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling’, rondom de kaasfabriek De Graafstroom. Doel is minder bodemdaling, minder CO2-uitstoot en grotere biodiversiteit. Van Rees heeft hiervoor onder andere drukdrainage laten aanleggen om bodemdaling tegen te gaan. Ook bracht het gezelschap een bezoek aan het Natura2000-gebied de Donkse Laagten, waar met het project LIFE-IP All4Biodiversity, door en met boeren in de omgeving van dit natuurgebied wordt gewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit op hun gronden.

Alternatieve teelt
In de Krimpenerwaard maakte Stolk kennis met de mogelijkheden van alternatieve teelten. Zo telen ondernemers Bart Crouwers en Gerard Harleman cranberries, een gewas dat het bij uitstek goed doet op natte bodems. Doordat het grondwaterpeil hoog kan blijven, verdroogt het veen minder en vindt er minder bodemdaling en CO2-uitstoot plaats. Stolk: “Ik snap dat niet iedere boer de overstap kan of wil maken van melkvee naar cranberries. Maar dit soort voorbeelden laten wel zien dat het de moeite waard is om te experimenteren met nieuwe vormen van agrarisch ondernemerschap. En het levert kennis op die we elders weer kunnen toepassen.”

Bron: het Kontakt

Back To Top
Lid worden