Skip to content

Artikel Kontakt: Anders bouwen, leven en werken; Molenlanden bespreekt aanpassing aan klimaat

MOLENLANDEN • Raad en college van Molenlanden breken zich momenteel het hoofd over aanpassing aan klimaatverandering. Het college maakte een plan waarover de raad grotendeels tevreden is.

De gemeente wil schade en ellende die het gevolg is van de klimaatverandering zoveel mogelijk voorkomen, en als die zich toch voordoet zo goed mogelijk oplossen. Het college van burgemeester en wethouders formuleerde negentien doelen om de klimaatverandering het hoofd te bieden.

Besluit later
Het plan waarin deze doelen staan is de Lokale AdaptatieStrategie klimaat en bodemdaling, afgekort: LAS. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 juli neemt de raad hierover een besluit. Dinsdagavond 6 juli bogen raadsleden van de commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering zich al over de LAS.

Voorbeelden van doelen in de LAS:
• verzorgingshuizen, ziekenhuizen, gemalen en de drinkwatervoorziening zijn veilig gesteld (door die bijvoorbeeld te voorzien van een aparte ringdijk, waterdicht af te sluiten of hoog te zetten)
• schade na een overstroming blijft beperkt (onder andere door elektrische installaties niet op de begane grond plaatsen)
• hoofdroutes blijven beschikbaar blijven voor hulpdiensten, ook na een hoosbui
• inwoners kennen de gevaren van hitte en weten wat ze moeten doen
• er is voldoende schaduw in stedelijk gebied
• het groen in de bebouwde kom is bestand tegen een periode van grote droogte
• waterpeilen in en rond de kernen worden in principe niet meer verlaagd, om bodemdaling te minimaliseren.

Forse kluif
Mario de Lijster (Doe Mee) noemde het dinsdagavond ‘een forse kluif’. “We hebben in deze raadsperiode nog niet eerder een onderwerp gehad wat zo breed ingrijpt in de samenleving en ook zo’n lange tijdslijn kent. Een onderwerp met maatschappelijke, technologische en financiële aspecten die iedere inwoner raken.”

Aparte status landbouw
Doe Mee en het CDA kruisten de degens over de agrarische sector. De Lijster: “Waarom wordt het behouden van een sterke landbouwsector exclusief benoemd in de adaptatiestrategie? Dat is niet passend, want dat is niet ten gunste van iedereen in Molenlanden. We kunnen de problematiek alleen samen oplossen.” De Lijster kan nog wel meer sectoren benoemen die graag een aparte status zouden willen.

Grote impact
Wethouder Teunis Jacob Slob: “We weten dat landbouw in een plattelandsgemeente een bijzondere rol heeft.” De Lijster: “Ik snap dat de landbouw bijzonder is, maar ook bijvoorbeeld onze energiebedrijven zijn dat. Ook daar zal de bedrijfsvoering fundamenteel op de schop moeten.” Slob: “Ik denk dat landbouw een grote impact heeft op de adaptatieactiviteiten die we in het gebied veilig willen stellen.”

Verbinding
De Lijster was niet overtuigd. “Ik heb vanavond een aantal malen horen zeggen dat de agrariërs de grootste belanghebbenden zijn. Daar denk ik anders over. Dat er een belangrijke last bij de agrariërs ligt omdat ze een belangrijke rol in de oplossing kunnen vervullen, dat onderschrijf ik. Maar het is jammer dat de sector de verbinding met de maatschappij niet wil houden.”

CDA’er Jan Arie Koorevaar reageerde: “Ik weet niet goed wat ik met de heer De Lijster aan moet. Ik zie veel groepen in andere doelen wel genoemd. Het is maar net hoe je het wilt lezen.”

Motie
Jan Lock (SGP) kwam tussenbeide: “We kunnen het oplossen als raad door met een motie te komen, voor behoud van duurzaam wonen en werken. Daarin wil ik agrariërs opgenomen hebben omdat ze qua beeld en identiteitsbepaling in het gebied van grote betekenis zijn. Ik wil dat verbinden met duurzaam wonen en werken.”

Geld van het Rijk
Het Rijk heeft 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor aan water gerelateerde maatregelen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Twee derde van de investeringen moet de regio zelf op zich nemen. De gemeente wil uitvoering van maatregelen integreren in de al bestaande taken, zoals het groenonderhoud.

Alle medewerkers van de gemeente moeten bij hun beleid rekening gaan houden met de klimaatverandering. Dat valt niet binnen het budget van de LAS. Het stimuleren van initiatieven van inwoners en bedrijven bijvoorbeeld wel, net als communicatiecampagnes.

Open einde
De SGP wil meer duidelijkheid over de financiering en over de kaders. Jan Lock noemde kaders die het college wil bereiken die niet in de genoemde activiteiten terugkomen. “Bijvoorbeeld: Molenlanden wil in 2050 klimaatbestendig zijn. Kunt u toezeggen dat kaders voor de volgende vergadering op een A4’tje gezet worden? We willen nagaan of we het met de kaderstelling eens zijn. En ik zou willen dat de wethouder zegt: afhankelijk van de bijdrage van het Rijk zijn we in staat dit en dit met onze financiën te doen. We vinden het erg een open eind regeling.”

Lock kreeg bijval van Bart Toonen (PM): “Het is een open-einde-constructie, dat maakt het moeilijk controleerbaar voor ons als raad. Daar hopen we meer duidelijkheid over te krijgen. En in hoeverre worden kosten op de burger verhaald?”

Verdeelsleutel
De wethouder: “Met de impulsgelden van het Rijk hebben we een verdeelsleutel, we weten wat we ter beschikking hebben. In het programma duurzaamheid dat we in najaar met u bespreken gaan we bekijken hoe we vervolgstappen gaan insteken. We zullen de thematiek integreren in de organisatie, dus dan komt het in die begrotingen terug. Dit zal niet de laatste keer zijn dat we het erover hebben, ook niet over de middelen.”

Belastingbetaler
Lock: “Wat ik bedoelde is dat je kaderstellend bijvoorbeeld zegt: de gemeente legt niet meer bij dan 20 procent van de rijksbijdrage.” Slob vertelde dat de regio twee derde zelf moet financieren. “Maar op andere punten is niet zo makkelijk. Voor woningbouw op Nieuw-Lekkerland Oost onderzoeken we al: hoe spelen we in op klimaatadaptatie? Klimaatadaptatie wordt onderdeel van alle beleid. Kosten zijn voor de belastingbetaler, maar het is ook ten dienste van die belastingbetaler. Als we nu niks doen, kost het op termijn meer.”

Lock vond de antwoorden van de wethouder te mager en wil een amendement voorbereiden ‘om de formulering minder risicovol te maken’.

Inwoners informeren
Bert Moret (VVD) vindt dat de gemeente inwoners beter moet informeren. “We willen zo veel mogelijk inwoners meekrijgen in dit proces. Daar is op communicatief gebied nog veel te doen. Voor een raadslid is deze nota nog net te verteren, voor een gemiddelde inwoner is het allemaal vrij ingewikkeld. Probeer het ook eens op twee A4’tjes op een rijtje te zetten voor onze inwoners.”

De wethouder zegde zo’n A4’tje voor inwoners toe.

Bron: het Kontakt/Beeld: Aangeleverd

Back To Top
Lid worden