Skip to content

2019 uitgeroepen tot Jaar van de Wulp

De prachtige wulp is een kustvogel én een weidevogel. Uit de nieuwe Vogelatlas die afgelopen week werd gepresenteerd, blijkt dat het met kustvogels en weidevogels niet goed gaat in Nederland. De oer-Hollandse wulp is dus op twee fronten de klos. Hij staat hoog op de Rode Lijst. Hulp voor de wulp is nodig. Reden voor Sovon en Vogelbescherming om 2019 uit te roepen tot het Jaar van de Wulp.

Zo’n 4.300 paar wulpen broeden jaarlijks in ons land, in open graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied. Onze broedvogels vertrekken na het broedseizoen naar Zuidwest-Europa en Engeland. Ze worden tussen juli en april afgelost door grote aantallen afkomstig uit een gebied tot ver in Rusland: in het najaar stromen met name de kustgebieden vol met overwinterende wulpen. In de winter zijn er soms wel 200.000 te tellen in Nederland! 25 tot 50 procent van de wereldpopulatie doet op enig moment Nederland aan.

Tellen om meer te weten
De wulp, met zijn mysterieuze roep, heeft nog veel geheimen voor ons. In het Jaar van de Wulp organiseert Sovon Vogelonderzoek Nederland extra tellingen om meer zicht te krijgen op bijvoorbeeld de verspreiding van de wulp en de belangrijke plekken waar wulpen in grote groepen overnachten. Tegelijkertijd worden gegevens van de afgelopen decennia geanalyseerd om een overzicht te krijgen van hoe de populatie zich heeft ontwikkeld en welke factoren daarop van invloed zijn. Zodat we straks beter weten hoe we de wulp kunnen beschermen.
Wilt u meer weten over de tellingen, kijk op www.jaarvandewulp.nl.

Wat doet Vogelbescherming voor de wulp?
Vogelbescherming wil kansen voor wulpen die in agrarisch gebied broeden verbeteren door intensieve weilanden om te vormen tot extensieve, natte en kruidenrijke graslanden. Dit willen we doen op een aantal Waddeneilanden, naar voorbeeld van PolderPracht Terschelling.
Herstellen van de oorspronkelijke slenken op de eilanden langs de Waddenkust, zodat meer broedgebied ontstaat. Hier kunnen behalve kluten en scholeksters ook wulpen van profiteren.
Voor wulpen die in het Waddengebied overwinteren is het van belang dat er behalve voldoende voedsel, ook rustplaatsen zijn in de buurt van die voedselrijke plekken. In 2019 wordt een onderzoek gedaan om uit te zoeken of er goede voedselplekken in het Waddengebied onderbenut blijven doordat rustplaatsen ontbreken, ofwel niet gebruikt kunnen worden doordat er te veel verstoring is.

Wat kunt u doen?
Wulpen rusten tijdens hoog water op hooggelegen zandplaten en op kwelders en weilanden dicht bij de kust, zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen (hvp’s). Op momenten dat er veel vogels zitten, is het belangrijk om veel afstand te houden en de hond aan de lijn te houden, want wulpen zijn heel gevoelig voor verstoring. Ze vliegen al snel op als je een groep te dicht nadert. Houd dus voldoende afstand en bekijk ze door je verrekijker, dan help je al mee de wulp te beschermen.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto’s: Jelle de Jong; Jan Lok; Jankees Schwiebbe

Back To Top
Lid worden